Rozmiar tekstu

XRumer

Tutoriale xRumer

Powrót do XRumer

Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:17

http://xrumerblog.wordpress.com/2011/09/22/how-to-make-topical-messages-with-the-help-of-yahoo-answers/

As you know, spam messages on moderated forums do not live for a long time, as moderators delete them soon, but just moderated forums are interesting in terms of project promotion. In this post I will tell you how to make messages topical and pass them through moderators. Anticipating things, I can tell you, that this method is good for blog and guest book posting.

Principle of operation:

To score a success, we will parse q/a service Yahoo Answers and post gathered questions on forums which are relevant to our projects. We will parse just questions. Projects can be micro-niche, it does not matter, as Yahoo Answers has a big question base. The How To is quite long, but in fact, there is nothing difficult in it.

1. For a start, we are to gather relevant base with the help of program hrefer 3.7. Start hrefer and click on “Words Database” tab. Then press “Create New!” and “Add words from Google…”. Insert a relevant keyword into the field “Enter Keyword” and press “Start”. In my case this is the keyword “car”. You can also collect the keywords in other programs.

When the parsing is over, we are to make settings (Options -> Parsing Options) as it is shown on screenshot below.

The tab “Search Engines Options & Filter” should be customized according to the screenshot too. We will parse links from Google, as it gives us the main link mass.

Refresh Proxylist and press “Start parsing Google Classic”. Now we should wait, till the program will finish the process. Now we have a relevant base of forums.

2. Now we should parse relevant questions from Yahoo Answers. PHP will help us to implement it. You are to download an archive which is placed at the end of this page. Copy scripts from this archive to your local hosting.

First of all we should start “Yahoo Parser”. Select a file with keywords (words were gathered in the tab “Words Database” and can be found in the folder “Words”) and press “Load file”. After press “Parse questions which have keywords”. Enter relevant words into the field “Keywords” (each word with a new line). And again, the word I enter is “car”, “auto”. If you do not check the point “Parse questions which have keywords”, the script will gather all questions which are available on Yahoo Answers. First of all the script will get links on questions according to requests from keys.txt and then it will gather questions according to links. It will leave only those questions which have keyword, we have entered.

If we check on “Only parse content”, the script will parse questions from links which are placed in links.txt (it can be used, when there was a failure in process and script was able to gather more than 2000 links). At the end the script will show in browser “Finished”. Two files: topics.txt and messages.txt, will be the result of scripts’ work. The first file contains titles of questions, the second contains messages with questions.

3. For Xrumer 7.07 and newer
In the section [Advoptions] of the file xuser.ini (it is in the root directory) we should change values: URLLOAD_CASHTIME=0 LOCALFILE_CASHTIME=0 Thereby, Xrumer won’t cache files. “Start Generator (for XRumer project)” and check on “Xrumer 7.07 and newer”.

For Xrumer 7.06 and older
“Start Generator (for XRumer project)”

When the script finishes its work, it shows data that should be pasted into the Xrumer project. We are to repeat this process once, as then changes will be only on files keys.txt, topics.txt and messages.txt. But immediately the folder, where these scripts are, is changed these process should be repeated once again.

As we are interested in moderated forums, we cannot use macro #gennick, because moderators are able to identify nicknames which were created with the help of Xrumer. We can use variations of different nicknames by typing them in the field “Nick” this way – {Jack|Max|Zer}. Xrumer will change chosen nicknames. Also we can use macro #file_links[C:\logins.txt,1,NP] in the same field (“Nick”), where file C:\logins.txt contains nicknames which are written in a list-form. When we will finish project filling, we are to press “Test” and look at results. If you see a kind of message (not empty lines), it means that everything is OK. Screenshot below shows an example of previous steps successful completion.

Now Xrumer will take a random line from the file topics.txt and a line with the same number from the file messages.txt. We will never send around senseless messages, because the title and the body of the question will always match.

4. Now let’s turn to posting. Initially, we are to post according to the base, which was gathered with the help of hrefer in the mode “Registering only (without posting)” and without filling fields “Homepage” and “Signature” (moderators will never activate your account, if they see links in these fields). After the first run, we are to run again “The Rest”, to get maximum number of successful registrations. To implement it we are to find the folder with Xrumer and then follow there Logs/project_name/Othersidxx.txt, where

Project_name – the name of current project,

Xx – the number of current base.

Rename the file Othersidxx.txt into LinksListidyy.txt (to save initial base, we are to set another number). Delete duplicate links and conduct post-processing of the base. Now conduct a run according to yy base, not applying changes. After the second run rename file Logs/progect_name/RegisteredAccounts.txt into LinksListidyy.txt and transfer it into the folder Links. Just in case delete duplicate links again. Now we have a ready-to-run base.

Let administrators activate our accounts, 2-3 days will be enough. In this case we can send more messages.

Now send around in the “Posting behalf of a previously registered user” mode. Wait one day.

Conduct a run again in the “Posting behalf of a previously registered user” mode, but make some changes in settings before. Set “Homepage” and “Signature” into the project. Fill fields “Topic” and “Message” with links on non-existent files.

P.S. But that’s not all. Using this project, we can also post questions on topical blogs. To get blog base with the help of hrefer, we are to set Sieve-filter: blogs. Other settings remain the same.

In Xrumer Project we are to fill the field “Homepage” and leave there a link on the site we promote. Posting should be conducted in the “Posting behalf of a previously registered user” mode as blogs do not demand a registration. Usually blogs have a manual moderation. That is why moderators delete such messages rarely, than just a spam. With the help of this method we can get a lot of fat backlinks on our projects.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Jak wiecie, wiadomości spamowe na moderowanych forach nie żyją długo, jak moderatorzy usunąć je szybko, ale tylko moderowane fora są interesujące z punktu widzenia promocji projektu. W tym poście powiem wam jak zrobić aktualne wiadomości i przekazać je za pośrednictwem moderatorów. Przewidywanie rzeczy, mogę powiedzieć, że ta metoda jest dobra dla bloga i książki gości przy wysyłaniu wiadomości.

Zasada działania:

Aby zdobyć sukces, będziemy analizować kw / serwis Yahoo Answers i post, zebrane pytania na forach, które odnoszą się do naszych projektów. Będziemy analizować tylko pytania. Projekty mogą być mikro-nisza, to nie ma znaczenia, jak Yahoo Answers ma duże bazy zapytania. Jak jest dość długi, ale w rzeczywistości nie ma nic trudnego w nim.

1. Na początek, mamy zebranie odpowiednich bazę przy pomocy programu hrefer 3.7. Rozpocznij hrefer i kliknij "Database wyrazy" karty. Następnie naciśnij przycisk "Utwórz nowy" i "Dodaj słowa z Google ...". Wstaw odpowiednie słowo kluczowe w polu "Wpisz słowo kluczowe" i nacisnąć "Start". W moim przypadku jest to słowo "samochód". Można też zbierać słowa kluczowe w innych programach.

Kiedy parsowanie się skończy, jesteśmy do ustawień (Opcje -> Opcje przetwarzania) jak to jest pokazane na screenie poniżej.

W zakładce "Opcje Wyszukiwarki & Filtr" powinno być dostosowane zgodnie z rysunkiem też. Będziemy analizować powiązania z Google, gdyż daje nam główną masę linków.

Odśwież Proxylist i naciśnij przycisk "Start parsowania Google Classic". Teraz powinniśmy poczekać, aż program zakończy proces. Teraz mamy odpowiednią bazę forum.

2. Teraz powinniśmy przeanalizować odpowiednie pytania z Yahoo Answers. PHP pomoże nam wdrożyć. Jesteś pobrać archiwum, które zostanie umieszczone na końcu tej strony. Kopiowanie skryptów z tego archiwum z lokalnymi hostingowe.

Przede wszystkim powinniśmy zacząć "parser yahoo". Wybierz plik ze słowami kluczowymi (słowa zostały zebrane w zakładce "bazy danych słów" można znaleźć w folderze "Words") i naciśnij przycisk "Wczytaj plik". Po prasowych "pytania Przetwarzaj które mają słowo". Wpisz odpowiednie słowa w pole "Słowa kluczowe" (każde słowo w nowej linii). I znowu słowo, wpisz to "samochód", "auto". Jeśli nie zaznaczysz punkt "pytania analizy składni, które mają słowo", skrypt będzie zebrać wszystkie pytania, które są dostępne na Yahoo Answers. Przede wszystkim skrypt dostanie linków na pytania zgodnie z wnioskami keys.txt a następnie będzie zbierać pytania według linków. Będzie zostawić tylko te pytania, które mają słowo kluczowe, weszliśmy.

Jeśli sprawdzimy na "Only treści parse", skrypt będzie analizować pytania z linków, które są wprowadzane w links.txt (może być stosowany, gdy nie było awarii w procesie i scenariusz był w stanie zgromadzić ponad 2000 linków). Na koniec skrypt pokaże w przeglądarce "Finished". Dwa pliki: topics.txt i messages.txt, będzie wynikiem pracy scripts '. Pierwszy plik zawiera tytuły pytania, drugi zawiera wiadomości z pytaniami.

3. Dla xrumer 7.07 i nowszych
W sekcji [Advoptions] z xuser.ini plików (jest w katalogu głównym) należy zmienić wartości: URLLOAD_CASHTIME = 0 LOCALFILE_CASHTIME = 0 Tym samym xrumer nie będzie buforować pliki. "Start Generator (dla projektu xrumer)" i sprawdzić na "xrumer 7.07 i nowsze".

Dla xrumer 7.06 i starszych
"Start Generator (dla projektu xrumer)"

Gdy skrypt zakończy swoje prace, to pokazuje dane, które powinny zostać wklejone do projektu xrumer. Jesteśmy powtórzyć ten proces raz, a następnie zmiany będą tylko na plikach keys.txt i topics.txt i messages.txt. Ale od razu folder, gdzie te skrypty, zmienia te proces należy powtórzyć po raz kolejny.

Ponieważ jesteśmy zainteresowani moderowanych forach, nie możemy użyć makra Miejsce gennick, bo moderatorzy są w stanie zidentyfikować nicki, które zostały stworzone przy pomocy xrumer. Możemy użyć odmiany różnymi pseudonimami, wpisując je w polu "nick" w ten sposób - {Jack | Max | ZER}. Xrumer zmieni wybranych nicków. Również możemy wykorzystać makro Miejsce file_links [C: \ logins.txt, 1, NP] w tym samym polu ("Nick"), gdzie plik C: \ logins.txt zawiera nicki, które są napisane w liście formularza. Kiedy skończymy projekt napełniania, mamy naciśnij "Test" i spojrzeć na wyniki. Jeśli widzisz coś w rodzaju wiadomości (nie puste linie), oznacza to, że wszystko jest OK. Poniższy zrzut ekranu pokazuje przykład poprzednich krokach pomyślne ukończenie.

Teraz xrumer odbędzie losowy wiersz z topics.txt pliku i linii z tym samym numerem z messages.txt plików. Nigdy nie wysyłamy około bezsensownych wiadomości, bo tytuł i ciało pytanie będzie zawsze identyczne.

4. Teraz wróćmy do delegowania. Początkowo jesteśmy odpowiedzieć zgodnie z zasadą, która została zebranych przy pomocy hrefer w trybie "Rejestrowanie tylko (bez księgowania)" i bez wypełniania pola "Start" i "podpis" (moderatorzy nie będą aktywować swoje konto, jeśli widzą linków w tych dziedzinach). Po pierwszym uruchomieniu jesteśmy uruchomić ponownie "reszta", aby uzyskać maksymalną liczbę udanych rejestracji. Aby wdrożyć go mamy znaleźć folder z xrumer a następnie tam Logi / project_name / Othersidxx.txt, gdzie

Project_name - nazwa bieżącego projektu

Xx - numer aktualnej bazy.

Zmień nazwę Othersidxx.txt pliku do LinksListidyy.txt (aby zapisać wstępną bazę, mamy ustawiony inny numer). Usuń zduplikowane łącza i prowadzenia post-processing w bazie. Teraz przeprowadzenie biegu zgodnie z bazy rr, nie stosując zmiany. Po drugie uruchomienie nazwy operacji plik / progect_name / RegisteredAccounts.txt w LinksListidyy.txt i przenieść go do folderu Łącza. Tylko w przypadku usuwania zduplikowanych linków ponownie. Teraz mamy gotowy do uruchomienia bazy.

Niech administratorzy aktywować nasze konta, 2-3 dni wystarczy. W tym przypadku możemy wysłać więcej wiadomości.

Teraz posyłam dokoła w "imieniu delegowania wcześniej zarejestrowanego użytkownika trybie. Poczekać jeden dzień.

Przeprowadzenie uruchomić ponownie w "imieniu delegowania wcześniej zarejestrowanego użytkownika trybie, ale dokonać pewnych zmian w ustawieniach przed. Ustaw "Start" i "podpis" do projektu. Wypełnij pola "temat" i "Komunikat" z linkami do plików nieistniejących.

Postscriptum Ale to nie wszystko. Korzystanie z tego projektu, możemy również zadać pytania na tematycznych blogach. Aby uzyskać bazę blogu z pomocą hrefer jesteśmy ustawić Sieve filtra: blogi. Inne ustawienia pozostaną takie same.

W projekcie xrumer jesteśmy wypełnić pola "Start" i zostawiają tam link na stronie możemy promować. Księgowania powinny być prowadzone w "imieniu delegowania wcześniej zarejestrowanego użytkownika trybie jak blogi nie wymagają rejestracji. Zazwyczaj blogi mają ręczny umiar. Dlatego moderatorzy usunąć takie wiadomości rzadko, niż tylko spam. Dzięki tej metodzie możemy uzyskać dużo tłuszczu zwrotne na temat naszych projektów.
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:25

http://photek30en.blogspot.com/2011/09/hrefer-software-functions.html

Hrefer software is the all-powerful parser of search engines that provides huge possibilities. The basic version of Hrefer software has all the potential to parse most popular search engines as Google, Bing, Yahoo, Altavista, MSN and others.

Convert all links to index. This function allows converting all the harvested links to index (it concerns forums only) as soon as you start parsing

Reject domains with level lower than 2. If the option is enabled, then only second-level domains will be covered to list in the database; the others will be filtered

Check all links “200 OK” response (will work SLOWLY). If the option is enabled, it allows you to check the links to the response of 200 OK. If it is ticked, the process of link picking is slowed.

Log founded hight-PR freehostings into the FreeBonus.txt. When this exclusive option is on, the program saves sub-domains of free hostings with higher Page Rank into the FreeBonus.txt file while parsing (the file is saved in the program root folder)

Enable filtering of duplicated links by hostnames. The domain duplicates are not included into the compiled database; links are filtered by the similar hosting names

Enable filtering of duplicated links on loading links database. If enabled, duplicate domains are removed from the database every time you restart the program (this works with every database start which comes to program slow-down)

By hostnames and by entire URL. These are two options provided to remove duplicate domains

Deep of parsing (pages). This option allows you to limit the number of pages to be parsed

Do not use additive words. If this option is chosen, additional words for parsing are not used

Disable filtering harvested links by Sieve-filter. This option disables filtering feature for the links saved in the template

Query ordering. This option allows you to specify the sequence of the required words to be “glued” when querying based on additional words parsing information by search engines

While parsing multiple search engines you are offered the option to set new query for each search engine or same queries for each search engine

Auto resumption parsing after program starting. This is the option that lets you run parsing immediately after the Hrefer program is started

Parsing delay. This option allows presetting the intervals between the queries for various search engines

Save ‘query -> URL’ into to filename_query.txt. The option allows to save file of all keywords the particular URL is found


Search Engines parsing – principal provisions

The Words and Additive Words databases are required to effectively parse any search engines.

Additive Words. This shows the tags of all the web-sites we are querying for to harvest. This database contains structures of parsing.
Words. This database is used to make the list of queries more completed with all the web-site tags. The words base are intended to have the possibility avail for the highly complete database.


Let’s have a closer look at the Words database tab

The key “Create New!” is used to create a new Words database.

It is too simple to create a Words database.

There are several options to get this:

1) To use the database of words available.
I can easily share with some of my database of English words:
Top 500 English words - Download Link (2 kb)
Top 2300 English words - Download Link (8 kb)
26,000 English words - Download Link (81 kb)
150,000 English words - Download Link (460 kb)

2) To search for the vocabulary with the list of words online.
Open the Google.com page and type in the browser the query “English dictionary filetype:txt”.
Then the search engine gives you the following message:

We’ve found a huge number of text file to be appropriate for your inquiry. And the process is similar for any other languages to search for words.


3) To use the option to add Words database from other text files.
You may want to refer to a huge amount of electronic books which are available for open public to download. The books are preferred to be formatted as txt files.

You are offered here to look at one of the web-sites shown by the query manybooks.net.

This is a very good platform to download a whole lot of free books.

Go to the page of the book downloading and click “Plain text (.txt)” in the pop-down menu Download and click download.

You create the new Words Database by clicking the button “Create new!”

Click “Add words from text file…” from the Hrefer program and choose the downloaded book.

After I have added my first book to my new Words Database the lines turned to total 6.250.

The new Words Database looks like this now:

I believe you take in how to get your Words Database when you add your downloaded books.

Again, we may want to have this process done automatically.

When you get too many files with books, you may easily have them compiled into a single file. This is good to speed up adding the new words to the Hrefer program. Text Magician is a good tool to help us here being a free software.

The procedure goes as it is:

Click “Add files” and tick all the downloaded books. This is a perfect option to choose a good total of books at a time. Then click “Open”.

Click here “Click this box to combine files” if you need to compile the files, as well as “Include blank line either side” and press “Do it!”

When all the procedures are done, the program responds as it is:

There was created the text file named aacombined.txt with the whole text from all the selected books. Then we add this file into the Hrefer and that is it!

You can download my English Words database collected from books: Download Link


4) There is the option to add words from Google search.

To do this, click “Add words from Google…”
In the box “Enter keyword” type any keyword you need.

The pop-up menu “Choose Language” offers a choice of choosing the language required for your work.

Have a closer look to the Tab of Additive Words

Clicking this tab you get the option to add your own Words.

If you figure on compiling the database of various forums, you need to get as many tags of forums as possible to specify in the Additive words.

For example, you go to the English language-based forum to search for any tags appropriate and applicable for this one.


Here is the main page of the forum run on the Simple Machines engine:

The tags in red are the typical keywords to be used for further searching.

I have outlined such keywords for this particular page:

Welcome, Guest
Please login or register
Login with username
General Category
General Discussion
Posts
Topics
Last post by
Posts in
Topics by
Members
Latest Member
View the most recent posts on the forum
recent posts
More Stats
Users Online
Guests
Users
Users active in past 15 minutes
Most Online Today
Most Online Ever
Login
Forgot your password
Username
Password
Minutes to stay logged in
Always stay logged in
Powered by SMF
SMF ©2006-2011
Simple Machines LLC


The page of forum categories made on the Simple Machines engine:

I have outlined such keywords for this particular page:

Subject
Started by
Replies
Views
Last post
Jump to
Topic
you have posted in
Normal Topic
Hot Topic
More than 15 replies
Very Hot Topic
More than 25 replies
Locked Topic
Sticky Topic
Poll

The page of forum topics running on the Simple Machines engine:

I have outlined such keywords for this particular page:

Did you miss your activation email
Pages
Administrator
Member
Newbie
Logged
previous
next
Author
Print
Topic
Reply


The page of forum profiles running on the Simple Machines engine:

I have outlined such keywords for this particular page:

Summary
Name
Posts
Position
Date Registered
Last Active
ICQ
AIM
MSN
YIM
Current Status
Picture/Text
Gender
Age
Location
Local Time
Language Signature
Show the last posts of this person
Show general statistics for this member

The link tags of such forums show the following:

index.php/board
index.php/topic
index.php?action=profile
index.php?action=register
index.php?action=login
index.php?action=help


All keywords for all pages on the Simple Machines engine:

welcome, guest
please login or register
login with username
general category
general discussion
posts
topics
last post by
posts in
topics by
members
latest member
view the most recent posts on the forum
recent posts
more stats
users online
guests
users
users active in past 15 minutes
most online today
most online ever
login
forgot your password
username
password
minutes to stay logged in
always stay logged in
powered by smf
smf © 2006-2011
simple machines llc
subject
started by
replies
views
last post
jump to
topic you have posted in
normal topic
hot topic
more than 15 replies
very hot topic
more than 25 replies
locked topic
sticky topic
poll
did you miss your activation email
pages
administrator
member
newbie
logged
previous
next
author
print
topic
reply
summary
name
posts
position
date registered
last active
icq
aim
msn
yim
email
website
current status
picture/text
gender
age
location
local time
language
signature
show the last posts of this person
show general statistics for this member

We enter them into the Additive words database and we get perfect database of SMF forums in English language for a song!

What to do if we are in need of forums not in English but any other languages?

Well, there are several options:

1) To do all above steps on the forum in the target language
2) Use the machine translators to translate the English language-based tags into any other target language.

So, take it you have to get a pile of forums in French language.

You go to http://translate.google.com/

Have the chosen tags translated into French language.

Eventually we have the tags as follow:

Bienvenue, Invité
S'il vous plaît connecter ou vous inscrire
Connexion avec identifiant
catégorie générale
discussion générale
messages
sujets
Dernier message par
messages dans
sujets par des
membres
dernier membre
Afficher les plus récents messages du forum
les messages récents
plus de stats
utilisateurs en ligne
invités
utilisateurs
utilisateurs actifs dans les 15 dernières minutes
aujourd'hui la plupart en ligne
Record de connexion
Connectez-vous
Mot de passe oublié
nom d'utilisateur
mot de passe
minutes pour rester connecté
Toujours connecté
Propulsé par SMF
SMF © 2006-2011
Simple Machines LLC
sous réserve
ouvertes par
réponses
vues
dernier message
sauter à
le sujet que vous avez écrit dans
sujet normal
sujet chaud
Plus de 15 réponses
sujet très chaud
plus de 25 réponses
sujet verrouillé
des post-it
sondage
Avez-vous perdu votre courriel d'activation
pages
l'administrateur
membres
Débutant
connecté
précédente
la prochaine
l'auteur
Imprimer
le sujet
Répondre
Résumé
nom
messages
position
date d'inscription
Dernière connexion
ICQ
visent
MSN
Yim
email
site web
état actuel
image / texte
des sexes
l'âge
Lieu
heure locale
la langue
signature
Voir les derniers messages de cette personne
Voir les statistiques générales pour ce membre

I have no idea of the appropriate quality of such translation, but these may be used for parsing for no problem.


Here is the main page of the forum run on the phpBB engine:

The tags in red are the typical keywords to be used for further searching.

I have outlined such keywords for this particular page:

Board index
FAQ
Login
It is currently
View unanswered posts
View active topics
Topics
Posts
Last post
Login
Username
Password
Who is online
Log me on automatically each visit
In total there are
users online
registered
hidden
guests
based on users active over the past 5 minutes
Registered users
Google [Bot]
Yahoo [Bot]
Legend
Administrators
Global moderators
Total posts
Total topics
Total members
Our newest member
Powered by phpBB
phpbb
phpBB Group
Delete all board cookies
All times are UTC


The page of forum categories made on the phpBB engine:

I have outlined such keywords for this particular page:

Return to Board index
Users browsing this forum
No registered users
Forum permissions
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum
Jump to
Display topics from previous
Sort by
Topics
Replies
Views
Last post
viewforum

Download all tags collected from all forum engines: Download Link

The most effective tags:

viewtopic
showthread
viewforum
forumdisplay
phpbb3
yabb2
member
forum
forums
foro
phorum
yabb
smf
vbulletin
forum_viewtopic
profile
viewthread
thread-view
forum_topics
register
ubbthreads
phpbb2
forum_id
posting
forum_viewforum
memberlist
viewthread.php
entry_ubb
discuss
printview
discussionid
showflat
forum_posts
ftopic
printthread
yaf_postst
topic
thread
arcade
printertopic
newbb
messages
display_topic_threads
dcforum
messageview
board_entry
board


Now, let’s have a look at the tab Search Engines options & Filter

This tab offers search engines that you are going to parse

Sieve-filter is the template which only saves those URLs in its database that match this particular template.


The template like this is used primarily in the Hrefer to parse forums:

forum
phorum
topic
bulletin
thread
modules.php
yabb
ultimatebb
board
phpbb
act=ST
act=SF
list.php
posting
profile.php
act=Reg
post.php
ubb
exbb
newbb
ipb
invision
foro/
/sutra
lofiversion


I would recommend that you replace this template for the tougher one that accepts higher % of forums in its database:

topic.php?forum=
yabb.cgi?board=
yabb.pl?board=
index.php?topic=
index.php?board=
posting.php?mode=
ikonboard.cgi?s=
viewtopic.php?topic_id=
showflat.php?cat=
newreply.php?s=
showthread.php?postid=
showtopic.php?threadid=
viewthread.php?s=
dcboard.cgi?az=
forum_viewpost.asp?tid=
newreply.php?do=
viewtopic.php
showthread.php
showtopic
forumdisplay.php
viewforum.php
showforum
http://forum.
http://forums.
http://foro.
http://phorum/
/forum/
/forums/
/foro/
/phorum/


The way the statistics looks done for search engines in the Hrefer program

Let’s get a view of the tab Multithreading

This tab sets a deal of threads for proxychecker and parser.
It provides the option to set the interval between the queries and percentage value of various queries, either.


Let’s have a closer look at the tab Proxylist

This tab has the choice to update the proxy and the button “Options”.

The “Options” tab offers to specify the private address for the proxy checker script as engine.php.


The script of the proxy checker appears as follows when opened:

There is a text file list.txt inside the folder /proxyc/ with a list of addresses. The proxy checker has these proxies checked one by one.

One of the three options below are offered to acquire a good proxy:

1) To purchase a proxy

2) To create the private proxy list
To do this you need to upload the folder /proxyc/ to your own hosting, edit the file list.txt and make changes into the tab Options of the Hrefer.

3) To search for the files /proxyc/engine.php belonging to other people and pick up the best ones.

Open http://google.com and type the next query “inurl:/proxyc/engine.php HTTP_HOST”

The following we have:

One by one you type addresses in the search line of Hrefer software and refresh the proxy list.
engine.php from which Hrefer harvests the most proxies and use at your own.


Sort link database by PR

Click the button Tools => Sort current link database by PR:

Sorting method can appear as follows:

1) Standard
This option ranks the database in descending order related to Page Rank.

2) Multisort
Under this classification option, the database is divided into 10 files with Page Rank values.

3) Sort in range
This sorting option removes all links from the database that avoid matching Page Rank range initially set.


The process of Page Rank verification is provided as follows:

Hrefer is the software that offers vast options and alternatives.

I hope this post will help you to use the challenges and apply them for your benefit.


Organizer of contest - BotmasterLabs.Net

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Hrefer oprogramowanie jest wszechmocny parser wyszukiwarek, który zapewnia ogromne możliwości. Podstawowa wersja oprogramowania Hrefer ma duży potencjał do analizowania najbardziej popularnych wyszukiwarek jak Google, Bing, Yahoo, Altavista, MSN i innych.

Konwertuj wszystkie linki do indeksu. Funkcja ta pozwala na konwersję wszystkich przechwyconych linki do indeksu (dotyczy to forów tylko) jak najszybciej zacząć parsowania

Odrzuć domen z poziomu niższego niż 2. Jeśli opcja jest włączona, to tylko Domeny drugiego poziomu zostaną pokryte do listy w bazie danych, inni będą filtrowane

Sprawdź wszystkie linki "200 OK" (będzie pracować powoli). Jeśli opcja jest włączona, to pozwala sprawdzić linki do odpowiedzi 200 OK. Jeśli jest zaznaczone, proces zrywania łącza jest spowolniony.

Zaloguj założona wysokość-PR freehostings do FreeBonus.txt. Kiedy ten ekskluzywny opcja jest włączona, program zapisuje subdomeny wolnych hostings z wyższym Page Rank do FreeBonus.txt pliku podczas parsowania (plik jest zapisywany w folderze głównym programu)

Włącz filtrowanie zduplikowanych linków przez hostom. Duplikaty domeny nie są zawarte w zebranych danych; linki są filtrowane przez podobnych nazwach hostingowych

Włącz filtrowanie zduplikowanych linków na ładowanie bazy danych linki. Jeśli włączone, zduplikowane domeny są usuwane z bazy danych przy każdym ponownym uruchomieniu programu (to działa z każdym uruchomieniu bazy danych, która przychodzi do zaprogramowania spowolnienie)

Przez hostów i przez cały adres URL. Są dwie opcje przewidziane do usuwania zduplikowanych domen

Głębokie parsowania (strony). Opcja ta pozwala ograniczyć liczbę stron, być analizowany

Nie używaj słów dodatków. Jeśli ta opcja zostanie wybrana, dodatkowe słowa do parsowania nie są wykorzystywane

Wyłącz filtrowanie zebrane linki przez sita-filtra. Ta opcja wyłącza filtrowanie funkcji za linki zapisane w szablonie

Zapytanie zamówienia. Ta opcja pozwala określić kolejność wymaganych słów do "sklejane" Podczas odpytywania w oparciu o dodatkowych słów parsowania danych przez wyszukiwarki

Podczas analizowania wielu wyszukiwarek zaoferowano możliwość ustawienia nowej kwerendy dla każdej wyszukiwarki lub zapytania same dla każdej wyszukiwarki

Parsowanie wznowienie Auto po programie wyjścia. Jest to opcja, która pozwala uruchomić parsowania natychmiast po uruchomieniu programu Hrefer

Analizowanie opóźnienie. Opcja ta umożliwia programowanie przerwach pomiędzy zapytaniami do różnych wyszukiwarek

Zapisz 'zapytanie -> URL "w celu filename_query.txt. Opcja pozwala na zapisanie pliku wszystkich słów kluczowych szczególności URL znajduje się


Wyszukiwarki parsowanie - przepisy główne

Słowa i bazy danych Słowa dodatku są wymagane, aby skutecznie analizować wszelkie wyszukiwarek.

Słowa dodatków. To pokazuje tagi na wszystkich stronach internetowych jesteśmy odpytywania do zbiorów. Baza ta zawiera struktury parsowania.
Słów. Ta baza danych jest używany do listy zapytań więcej zrealizowanych ze wszystkimi stronie internetowej tagów. Baza słowa mają mieć avail możliwość bazie wysoko kompletne.


Spójrzmy bliżej na bazy danych Words karcie

Klucz "Utwórz nowy" służy do tworzenia nowej bazy danych słów.

Jest to zbyt proste, aby utworzyć bazę danych słów.

Istnieje kilka opcji, aby uzyskać to:

1) Aby użyć bazy danych słów dostępnych.
Można łatwo podzielić się z niektórych z mojej bazy danych angielskich słów:
Top 500 angielskich słów - Link do pobrania (2 kb)
Top 2300 angielskich słów - Link do pobrania (8 kb)
26.000 angielskich słów - Link do pobrania (81 KB)
150,000 angielskich słów - Link do pobrania (460 kb)

2) Aby wyszukać słownictwa z listą słów w Internecie.
Otwórz stronę Google.pl i wpisz w przeglądarce zapytania "angielski słownik filetype: txt".
Wówczas wyszukiwarka daje następujący komunikat:

Odkryliśmy ogromną liczbę pliku tekstowego być odpowiednie dla Twojego zapytania. I proces jest podobny do innych języków na poszukiwanie słów.


3) Aby skorzystać z opcji, aby dodać bazę słów z innych plików tekstowych.
Możesz odnieść się do ogromnej ilości książek elektronicznych, które są dostępne dla otwartej publiczności do pobrania. Książki są wolał być sformatowane jako pliki txt.

Jesteś oferowane są tutaj, aby spojrzeć na jednej z witryn internetowych wskazanych w zapytaniu manybooks.net.

Jest to bardzo dobra platforma do pobrania całe mnóstwo darmowych książek.

Przejdź do strony ściągania książek i kliknij "Zwykły tekst (. Txt)" w menu rozwijanym Pobierz i kliknij przycisk Pobierz.

Utworzeniu nowej bazy danych słowa przez kliknięcie przycisku "Utwórz nowy!"

Kliknij przycisk "Dodaj słów z pliku tekstowego ..." z programu Hrefer i wybierz ściągnięty książkę.

Po dodałem moją pierwszą książkę do mojej nowej bazy danych słowy linie zwrócił się do ogółem 6.250.

Nowa baza danych Słowa wygląda teraz:

Wierzę, że bierzesz w jak dostać się do bazy danych słów, dodać pobranych książek.

Znowu, może chcemy mieć ten proces odbywa się automatycznie.

Gdy pojawi się zbyt wiele plików z książkami, można łatwo mieć je zebrane w jednym pliku. To jest dobre przyspieszenie dodawania nowych słów do programu Hrefer. Magician tekst jest dobrym narzędziem, aby pomóc nam tutaj jako wolne oprogramowanie.

Procedura przechodzi jak to jest:

Kliknij przycisk "Dodaj pliki" i zaznaczyć wszystkie pobrane książki. Jest to doskonała opcja do wyboru dobrego sumie książek na raz. Następnie kliknij przycisk "Otwórz".

Kliknij tutaj "Kliknij to pole, aby połączyć pliki", jeśli chcesz kompilować pliki, jak również "Dołącz pusty wiersz po obu stronach" i naciśnij "Zrób to!"

Kiedy wszystkie procedury są wykonywane, program reaguje jak to jest:

Nie został stworzony plik tekstowy o nazwie aacombined.txt z całym tekstem z wszystkich książek wybranych. Następnie dodać ten plik do Hrefer i to jest to!

Możesz pobrać mój angielski bazy danych Words zebrane z książek: Download Link


4) Istnieje możliwość dodania słów z wyszukiwarki Google.

Aby to zrobić, kliknij przycisk "Dodaj słowa z Google ..."
W polu "Wpisz słowo kluczowe" wpisz dowolne słowo, czego potrzebujesz.

Pop-up menu "Wybierz język" oferuje szeroki wybór wyboru języka wymaganego do pracy.

Bliższego zapoznania do zakładki of Words addytywnych

Kliknięcie tej karcie masz możliwość dodania własnych słów.

Jeśli postać na kompilacji bazy danych różnych forach, musisz zdobyć jak najwięcej tagi forach, jak to możliwe, aby określić w słowach addytywnych.

Na przykład idziesz do angielskiego forum języka opartego szukać żadnych tagów właściwe i potrzebne do tego.


Oto Główna strona forum prowadzonym na Simple Machines silnika:

Znaczniki na czerwono są typowe słowa kluczowe, które mają być wykorzystane do dalszego poszukiwania.

Odniosłam takie słowa kluczowe dla tej strony:

Witamy, Gość
Zaloguj się lub zarejestruj
Zaloguj się podając nazwę użytkownika
General Category
Dyskusja ogólna
Wiadomości
Wątki
Ostatni post przez
Wiadomości
Tematy przez
Użytkownicy
Najnowszy użytkownik
Zobacz ostatnio wysłane wiadomości
ostatnie posty
Więcej statystyk
Użytkownicy online
Gości
Użytkownicy
Użytkownicy aktywni w ciągu ostatnich 15 minut
Najwięcej online dzisiaj
Najwięcej online
Login
Nie pamiętam hasła
Login
Hasło
Minut zalogowania w
Bądź zawsze zalogowany
Powered by SMF
SMF © 2006-2011
Simple Machines LLC


Strona kategorii forum wykonana na silniku Simple Machines:

Odniosłam takie słowa kluczowe dla tej strony:

Temat
Zaczęty przez
Odpowiedzi
Odwiedzin
Ostatni post
Skocz do
Temat
, w których pisałeś
Normalny wątek
Gorący temat
Więcej niż 15 odpowiedzi
Bardzo gorący wątek
Więcej niż 25 odpowiedzi
Zamknięty temat
Przyklejony
Głosowanie

Strona tematów na forum działających na Simple Machines silnika:

Odniosłam takie słowa kluczowe dla tej strony:

Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny
Strony
Administrator
Członek
Newbie
Zapisane
poprzedni
następny
Autor
Wydrukować
Temat
Odpowiedzieć


Strona profili forum działających na Simple Machines silnika:

Odniosłam takie słowa kluczowe dla tej strony:

Streszczenie
Nazwa
Wiadomości
Pozycja
Data rejestracji
Ostatnio aktywny
ICQ
AIM
MSN
YIM
Obecny status
Obrazek / tekst
Płeć
Wiek
Lokalizacja
Czas lokalny
Podpis język
Lista ostatnich wiadomości tego użytkownika
Pokaż ogólne statystyki dla tego użytkownika

Znaczniki Link takich forach następujące informacje:

index.php / board
index.php / topic
index.php? akcja profile =
index.php? action = rejestr
index.php? action = login
index.php? action = help


Wszystkie słowa kluczowe dla wszystkich stron na prostym silniku maszyn:

Witamy, Gość
zaloguj się lub zarejestruj
Zaloguj się podając nazwę użytkownika
ogólna kategoria
ogólna dyskusja
postów
Wątki
Ostatni post przez
postów
Tematy przez
Członkowie
Najnowszy użytkownik
Zobacz ostatnio wysłane wiadomości
ostatnie posty
więcej statystyk
użytkowników online
gości
użytkownicy
użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 15 minut
Najwięcej online dzisiaj
Najwięcej online
login
zapomniałeś hasła
nazwa
hasło
minut zalogowania
Bądź zawsze zalogowany
Powered by SMF
SMF © 2006-2011
Simple Machines LLC
temat
zaczęty przez
odpowiedzi
odsłon
Ostatni post
skakać do
Wątek w którym w
normalny temat
gorący temat
więcej niż 15 odpowiedzi
bardzo gorący temat
więcej niż 25 odpowiedzi
zamknięty temat
Przyklejony temat
głosowanie
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny
stron
administrator
członek
newbie
zalogowany
poprzedni
następny
autor
wydrukować
temat
odpowiedzieć
streszczenie
nazwa
postów
pozycja
Dotychczas zarejestrowano
Ostatnio aktywny
ICQ
zmierzać
MSN
YIM
e-mail
strona
Aktualny status
obraz / tekst
płeć
wiek
lokalizacja
czas lokalny
język
podpis
Lista ostatnich wiadomości tego użytkownika
Pokaż ogólne statystyki dla tego użytkownika

Mamy wprowadzić je do bazy danych słowa dodatków i mamy doskonałą bazę SMF forum w języku angielskim za bezcen!

Co zrobić, gdy jesteśmy w potrzebie forum nie po angielsku, ale wszelkie inne języki?

Cóż, jest kilka opcji:

1) Aby wykonać wszystkie powyższe kroki na forum w języku docelowym
2) Użyj translatory do tłumaczenia języka angielskiego na bazie tagów w innym języku docelowym.

Więc, weź musisz dostać stos forum w języku francuskim.

Idziesz do http://translate.google.com/~~pobj

Czy wybrane tagi tłumaczone na język francuski.

W końcu mamy znaczniki następujące:

Bienvenue, zaprosić
S'il vous plait złącze ou vous inscrire
Connexion avec identifiant
Catégorie générale
dyskusja générale
wiadomości
sujets
Par wiadomość Dernier
wiadomości dans
sujets par des
membres
dernier membre
Afficher les oraz Niedawni wiadomości du forum
les wiadomości Niedawni
oraz de statystyki
utilisateurs en ligne
zaprasza
utilisateurs
utilisateurs actifs dans les 15 minut dernières
Aujourd'hui la plupart en ligne
Nagrywanie de connexion
Connectez-vous
Mot de passe Oublie
nom d'utilisateur
mot de passe
minut wlać rester connecté
Toujours connecté
Propulse par SMF
SMF © 2006-2011
Simple Machines LLC
sous Réserve
ouvertes par
réponses
vues
Komunikat dernier
Sauter à
le SUJET que vous avez écrit dans
SUJET normalne
SUJET chaud
Plus de 15 réponses
SUJET très chaud
dodatkowo DE 25 réponses
SUJET verrouillé
des Post-it
sondowanie
Avez-vous perdu votre courriel d'aktywacja
stron
l'administrateur
membres
Debiutant
connecté
précédente
la prochaine
l'auteur
Imprimer
le SUJET
Répondre
Życiorys
nom
wiadomości
pozycja
data d'napis
Dernière connexion
ICQ
visent
MSN
Yim
e-mail
strona www
stanu Actuel
image / texte
płcie des
L'Age
Lieu
heure locale
la langue
podpis
Voir les derniers wiadomości de cette personne
Voir les Statistiques Generalne wlać ce Membre

Nie mam pojęcia, o odpowiedniej jakości takiego tłumaczenia, ale mogą one być używane do parsowania bez problemu.


Oto Główna strona forum prowadzonym na silniku phpBB:

Znaczniki na czerwono są typowe słowa kluczowe, które mają być wykorzystane do dalszego poszukiwania.

Odniosłam takie słowa kluczowe dla tej strony:

Strona główna
FAQ
Login
Obecny
Zobacz posty bez odpowiedzi
Zobacz aktywne tematy
Wątki
Wiadomości
Ostatni post
Login
Login
Hasło
Kto jest na forum
Zaloguj mnie automatycznie przy każdej wizycie
Na Forum jest
użytkowników online
zarejestrowany
ukryty
gości
oparte na użytkownikach aktywnych w ciągu ostatnich 5 minut
Zarejestrowani użytkownicy
Google [Bot]
Yahoo [Bot]
Legenda
Administratorzy
Moderatorzy globalni
Wszystkich postów
Wszystkich tematów:
Wszystkich użytkowników
Najnowszy użytkownik
Powered by phpBB
phpbb
phpBB Group
Usuń wszystkie ciasteczka
Wszystkie czasy w strefie UTC


Strona kategorii forum dokonane na silniku phpBB:

Odniosłam takie słowa kluczowe dla tej strony:

Powróć do
Użytkownicy przeglądający to forum
Brak zarejestrowanych użytkowników
Forum uprawnienia
Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum
Skocz do
Wyświetl tematy z poprzednich
Sortuj według
Wątki
Odpowiedzi
Odwiedzin
Ostatni post
przeglądzie for

Pobierz wszystkie tagi zebrane od wszystkich silników z forum: Download Link

Najbardziej skuteczne tagi:

viewtopic
showthread
przeglądzie for
forumdisplay
phpBB3
yabb2
członek
forum
Forum
Foro
Phorum
YaBB
smf
vBulletin
forum_viewtopic
profil
viewthread
thread-view
forum_topics
zarejestrować
ubbthreads
phpbb2
forum_id
delegowania
forum_viewforum
Użytkownicy
viewthread.php
entry_ubb
dyskutować
PrintView
discussionid
showflat
forum_posts
ftopic
printthread
yaf_postst
temat
wątek
arkada
printertopic
newbb
wiadomości
display_topic_threads
dcforum
messageview
board_entry
płyta


Teraz rzućmy okiem na Silniki zakładce opcji wyszukiwania i filtrowanie

Ta karta oferuje wyszukiwarki, że masz zamiar analizować

Sito filtra jest szablon który tylko zapisuje adresy URL w swojej bazie danych pasujących do tego konkretnego szablonu.


Szablon jak ten stosowany jest głównie w Hrefer analizować forów:

forum
Phorum
temat
biuletyn
wątek
modules.php
YaBB
ultimatebb
płyta
phpbb
act = ST
act = SF
list.php
delegowania
profile.php
act = Reg
post.php
UBB
exbb
newbb
IPB
Support
Foro /
/ Sutra
lofiversion


Polecam, aby zastąpić ten szablon na trudniejsze jedno, że akceptuje wyższą% forów w swojej bazie danych:

topic.php? Forum =
yabb.cgi? board =
yabb.pl? board =
index.php? topic =
index.php? board =
posting.php? mode =
ikonboard.cgi? s =
viewtopic.php? topic_id =
showflat.php? cat =
newreply.php? s =
showthread.php? postid =
showtopic.php? threadid =
viewthread.php? s =
dcboard.cgi? az =
forum_viewpost.asp? tid =
newreply.php? do =
viewtopic.php
showthread.php
showtopic
forumdisplay.php
viewforum.php
showforum
http://forum.
http://forums.
http://foro.
http://phorum/
/ Forum /
/ Forum /
/ Foro /
/ Phorum /


Sposób statystyka wygląda zrobić dla wyszukiwarek w programie Hrefer

Chodźmy się widok na Wielowątkowość zakładce

Ta karta zawiera umowę wątków dla proxychecker i parsera.
Zapewnia możliwość ustawienia odstępu pomiędzy zapytaniami i wartości procentowego różnych zapytań, albo.


Spójrzmy bliżej na Proxylist zakładce

Ta karta ma możliwość aktualizacji serwera proxy i przycisk "Opcje".

"Opcje" zakładka oferuje podać prywatny adres do proxy skrypt sprawdzający jak engine.php.


Skrypt do sprawdzania proxy wygląda następująco po otwarciu:

Istnieje list.txt plik tekstowy w folderze / proxyc / z listą adresów. Sprawdzania proxy ma te proxy sprawdzane jeden po drugim.

Jeden z trzech poniższych opcji oferowane są do nabycia za dobre przybliżenie:

1) Aby kupić proxy

2) Aby utworzyć prywatną listę proxy
Aby to zrobić musisz wgrać folder / proxyc / do własnych hosting, edycja pliku Lista.txt i dokonać zmian w opcjach karcie Hrefer.

3) Aby wyszukać pliki / proxyc / engine.php należących do innych ludzi i podnieść te najlepsze.

Otwórz http://google.com i wpisz kolejny zapytania "inurl :/ proxyc / engine.php HTTP_HOST"

Poniżej mamy:

Jeden po drugim wpisać adresy w linii search oprogramowania Hrefer i odświeżyć listę proxy.
engine.php z których przechwytuje Hrefer najbardziej proxy i używać na własną rękę.


Baza Link Sortuj według PR

Kliknij przycisk Narzędzia => Sortuj aktualną bazę danych łącza PR:

Sortowanie metoda może wyglądać następująco:

1) Standardowy
Ta opcja zajmuje bazy danych w porządku malejącym związane z Page Rank.

2) Multisort
W ramach tego wariantu klasyfikacyjnego, baza danych jest podzielony na 10 plików z wartościami page rank.

3) Sortuj w zakresie
Ta opcja sortowanie usuwa wszystkie linki z bazy danych uniknąć dopasowania zakresu Page Rank początkowo ustawione.


Proces weryfikacji Page Rank jest w następujący sposób:

Hrefer to oprogramowanie, które daje wiele możliwości i alternatyw.

Mam nadzieję, że ten post pomoże Ci wykorzystać wyzwania i stosuje je do zasiłku.


Organizator konkursu - BotmasterLabs.Net
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:29

http://xrumerschool.com/xrumer/manage-wordpress-blogs-network-with-xrumer

Manage WordPress Blogs Network with Xrumer

In this article I’ll show you how to use Xrumer to post in WordPress blog.

It might be one, two or thousands blogs on free hosting or on your own server.It doesn’t matter how many blogs you have.

Thousands of quality backlinks. Login and Post in One Click using Xrumer Power.

For this lesson I’ve set up wordpress blog. http://xemawind.wordpress.com/

First of all we need to login.

image

Second. We need to post new article.

image

Third. Save Article Link.

Short video show it all

Let’s go step by step now.

1. Xrumer MOD

Modified xrumer files attached at the end of this article. Install fresh copy of xrumer. Replace original files with files from archive. Xrumer modding we will discuss in future posts. Follow me on twitter.

2. Xrumer settings for posting

image

3. Xrumer Project settings

image

4. Xrumer Links List

In case you have more than one blog LinksList must be in following format:

http://myblog.com U:username P:password

http://myblog1.com U:username1 P:password1

http://myblog2.com U:username2 P:password2Xrumer will ignore login and password in project and will use credentials you provided in LinkList.

5. Link Wheel

image

You may want to combine different platforms and linking methods. Main goal is to have network of blogs with content relevant to your money site. You can add more levels, reduce levels, etc. Methods used in this article are basic but still working.

Where to get content ?

Any public sources. Articles Directory, Torrents, etc.

How rewrite articles?

TheBestSpinner is the best software on the market.Hold your breath boys and girls We are going deep :-)

Keywords research for our network

You can use any tools you like, I prefer MarketSamurai

We will need keywords for all 3 levels of our network.

Level 1 – Targeted keywords linked to your money site

Level 2 – Long Tail keywords linked to Level 1

Level 3 – Related keywords linked to Level 2

Our money site sell iPod cases and targeted for “iPod touch case” “iPod touch 4g case” “iPod touch 4 case”

Level 1 keywords

Title keywords (long tail):
angry birds ipod case
angry birds ipod touch case
cath kidston ipod touch case
dlo ipod touch case
domo ipod case
griffin ipod touch 4g case
harry potter ipod case
hurley ipod touch case

Body keywords (targeted):
ipod touch case
ipod touch 4g case
ipod touch 4 case

Level 2 keywords

Title keywords (related):
ipod dock
ipod skins
itouch
ipod cover
ipod touch 3rd generation
ipod nano 5th generation
ipod store
ipod accessories
ipod touch cover
ipod covers
ipod touch 4g
itouch cases

Body keywords (long tail):
iskin ipod touch case
jelly belly ipod case
justin bieber ipod touch case
kate spade ipod touch case
make your own ipod touch case
paul frank ipod touch 4g case
skullcandy ipod touch 4g case
spongebob ipod touch case
star wars ipod touch case
waterproof ipod case with speakers
waterproof ipod shuffle case
waterproof ipod touch 4g case
waterproof ipod touch case

Level 3 keywords

Title keywords (any keywords in you niche):
ipod 3gs case
ipod classic 7th generation case
ipod nano running case
ipod shuffle 4g case
ipod touch 4g battery case
ipod touch 8g case
ipod touch charging case
ipod touch g4 case
ipod touch running case
ipod touch travel case
ipod touch waterproof case
ipod workout case

Body keywords (related):
ipod classic covers
ipod touch screen
iphone 5
i pod cases
ipod touch covers
ipod covers for itouch
ipod touch covers 4th generation
ipod mp3
cool iphone case
3g iphone covers
case for ipad 2
ipod nano classic
ipod 4 covers
accessories for ipod
i pod covers
3gs iphone covers

Xrumer Projects for each level.

Prepare 3 LinksList base and 3 Projects one for each level.

For Level 1 – LinksList id1.txt (contains Level 1 blogs)

For Level 2 – LinksList id2.txt (contains Level 2 blogs)

For Level 3 – LinksList id3.txt (contains Level 3 blogs)

We start form Level 1 linking to Money site

image

After run Level 1 project we will have links to our blog posts in /Links/RLinksList id1.txt

Level 2 linking to Level 1 blog posts

image

After run Level 2 project we will have links to our blog posts in /Links/RLinksList id2.txt

Level 3 linking to Level 2

image

After run Level 3 project we will have links to our blog posts in /Links/RLinksList id3.txt

For Linking posts between levels use macros

#file_links[C:\Path to Xrumer Folder\Links\RLinksList idxx.txt,1,NP]

Add projects in Xrumer Scheduler. Run it several times a week and you will get constantly growing network of blogs to support your money site.

Happy Linking !!!

Download modified files WP

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Zarządzanie WordPress Blogi sieć xrumer

W tym artykule pokażę jak korzystać xrumer odpowiedzieć w blogu WordPress.

To może być jeden, dwa lub tysiące blogów na darmowego hostingu lub na własnym server.It nie ma znaczenia ile blogi masz.

Tysiące wstecznych jakości. Zaloguj się i zamieścić w jednym kliknięciem użycia siły xrumer.

Na tej lekcji mam ustawić wordpress blog. http://xemawind.wordpress.com/

Przede wszystkim musimy się zalogować.

obraz

Po drugie. Musimy zakładać nowy artykuł.

obraz

Po trzecie. Zapisz element docelowy art.

Krótki film pokazuje wszystko

Idziemy krok po kroku teraz.

1. Xrumer MOD

Zmodyfikowane pliki xrumer dołączone na końcu tego artykułu. Zainstaluj nową kopię xrumer. Zastąpić oryginalne pliki z plikami z archiwum. Xrumer modding omówimy w kolejnych postach. Follow me on Twitter.

2. Ustawienia xrumer za komentarz

obraz

3. Xrumer Ustawienia projektu

obraz

4. Xrumer Linki Lista

W przypadku gdy masz więcej niż jeden blog LinksList musi być w następującym formacie:

http://myblog.com U: nazwa użytkownika P: hasło

http://myblog1.com U: username1 P: password1

http://myblog2.com U: username2 P: hasło2

...

Xrumer zignoruje login i hasło w projekcie i będzie używać poświadczeń przewidzianych w LinkList.

5. Link do kół

obraz

Możesz łączyć różne platformy i metody linkowania. Głównym celem jest, aby sieć blogów zawierających treści istotne dla witryny pieniędzy. Możesz dodać więcej poziomów, zmniejszenie poziomu itp. Metody stosowane w tym artykule są proste, ale nadal działa.

Gdzie można uzyskać zawartość?

Wszelkie źródeł publicznych. Artykuły Directory, Torrenty itp.

Jak artykułów rewrite?

TheBestSpinner jest najlepsze oprogramowanie na rynku.Trzymaj chłopców i dziewcząt oddechu nam będą głębokie Podręcznika

Badania Słowa kluczowe dla naszej sieci

Możesz używać żadnych narzędzi, które lubisz, wolę MarketSamurai

Musimy słowo dla wszystkich 3 poziomach naszej sieci.

Poziom 1 - kierowane słowa kluczowe powiązane z witryny pieniędzy

Poziom 2 - długi ogon słów kluczowych związanych z poziomu 1

Poziom 3 - Podobne słowa kluczowe powiązane z poziomem 2

Nasza strona pieniądze sprzedać przypadki iPoda i ukierunkowane na "iPod przypadku dotykowym" "iPod touch przypadek 4g" "dotykowy 4 iPod przypadek"

Poziom 1 słów kluczowych

Słowa kluczowe Tytuł (długi ogon):
zły ipod ptaki przypadek
zły ptaki przypadku iPoda touch
Cath Kidston ipod przypadek dotyk
ipod DLO przypadek dotyk
Sprawa ipod domo
Griffin iPod touch przypadek 4g
Harry Potter iPod przypadek
ipod hurley przypadek dotyk

Słowa kluczowe ciała (ukierunkowane):
Sprawa iPod touch
dotyk przypadek ipod 4g
dotykowy 4 ipod przypadek

Poziom 2 słowa kluczowe

Słowa kluczowe Tytuł (powiązany):
stacja dokująca dla iPoda
skóry ipod
iTouch
Pokrywa ipod
dotyk +3-sze generacji iPod
iPod nano 5. generacji
sklep ipod
Akcesoria iPod
Pokrywa iPod touch
ipod obejmuje
4g ipod touch
przypadki iTouch

Słowa kluczowe ciała (długi ogon):
ipod iSkin przypadek dotyk
brzuch galaretka przypadek ipod
Justin Bieber ipod przypadek dotyk
Kate Spade ipod przypadek dotyk
tworzyć własne sprawy iPod touch
Paul Frank ipod touch przypadek 4g
ipod SKULLCANDY dotyk przypadek 4g
ipod spongebob przypadek dotyk
star wars ipod przypadek dotyk
wodoszczelna obudowa iPoda z głośnikami
wodoszczelna obudowa iPod shuffle
wodoodporny iPod touch przypadek 4g
wodoszczelna obudowa iPod touch

Poziom 3 słowa kluczowe

Słowa kluczowe Tytuł (dowolne słowa kluczowe w ciebie niszy):
ipod 3gs przypadek
iPod classic 7-sze przypadek generacji
iPod nano prowadzenia sprawy
Shuffle przypadek iPod 4G
touch 4G iPod sprawa baterii
iPod touch przypadek 8g
iPod touch ładowania sprawę
iPod touch przypadek g4
iPod touch działa sprawę
iPod Touch przypadku podróży
dotykowy wodoodporny ipod przypadek
sprawa treningu ipod

Słowa kluczowe ciała (związanych):
iPod classic zawiera
Ekran dotykowy iPod
iPhone 5
i strączkowe przypadki
iPod touch obejmuje
ipod pokrowce na iTouch
iPod touch obejmuje 4 generacji
ipod mp3
super sprawa iphone
IPhone 3G obejmuje
w przypadku iPada 2
ipod nano classic
ipod 4 obejmuje
akcesoria do iPoda
i pod pokrywa
IPhone 3GS obejmuje

Projekty xrumer dla każdego poziomu.

Przygotuj 3 LinksList bazę i 3 projekty po jednym dla każdego poziomu.

Dla poziomu 1 - LinksList id1.txt (zawiera Poziom 1 blogi)

Dla poziomu 2 - LinksList id2.txt (zawiera Level 2 blogi)

Dla poziomu 3 - LinksList id3.txt (zawiera Level 3 blogi)

Zaczynamy Poziom formularz 1 z linkami do strony pieniędzy

obraz

Po Level 1 uruchomienia projektu będziemy mieć linki do naszych blogach w / Linki / RLinksList id1.txt

Poziom 2 linkami do Poziom 1 blogu posty

obraz

Po uruchomieniu Level 2 projektu będziemy mieć linki do naszych blogach w / Linki / RLinksList id2.txt

Poziom 3 linkami do poziomu 2

obraz

Po uruchomieniu Level 3 projektu będziemy mieć linki do naszych blogach w / Linki / RLinksList id3.txt

Dla Powiązanie stanowisk między poziomami używać makr

# File_links [C: \ ścieżka do folderu xrumer \ Linki \ RLinksList idxx.txt, 1, NP]

Dodaj projektów w xrumer Scheduler. Uruchom go kilka razy w tygodniu, a dostaniesz stale rosnąca sieć blogów wspierać swoją stronę pieniędzy.

Szczęśliwy Łączenie!

Pobierz zmodyfikowaną WP plików
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:31

http://seolim.ru/xrumer.htm

XRumer mods for CMS WordPress, DLE, Drupal

This article was written for the contest directed by BotmasterLabs. Net and is dedicated to the program XRumer.

I want to introduce you my new projects, it is special modifications for the program XRumer that enable you to send posts (not comment, but posts) in the popular CMS WordPress, DLE, Drupal, and WordPress.com. Now, with XRumer, you can send posts to a personal website or several sites that work on the CMS WordPress, DLE, Drupal.
XRumer mods for posts in CMS WordPress

Today, WordPress is the most popular CMS in the world. Almost everyone who makes money on the Internet knows how to install and use this CMS.

Mods can help you quickly fill up with the content at dozens and even hundreds of sites. These sites can be filled up with links in the texts that are sent to promote online stores and web sites made for Google AdSense.

With your MFA network of sites you can promote websites or online shops at a profit (in terms of money) and securely (links are placed on their websites).

Remote publication is supported, it means that you can send posts via Denwer or hosting. Any text is sent as well as html (image tags, links tags, YouTube videos etc.). Mod has been tested with XRumer 7.07 and with WordPress 3.2.1

How to install Mods XRumer WordPress

Download new achive with XRumer from the personal directory. Activate the program. Rename the folder with XRumer’s mod to a convenient name; it helps you not to be confused with the main folder of XRumer.

It is necessary to make some replacements in the folder of XRumer
1. Replace standard xas.txt by modified xas.txt
2. Replace standard xgrab.txt by modified xgrab.txt
3. Replace standard \Langpack\eng.ini by modified \Langpack\eng.ini
4. Replace standard \Langpack\Languages.ini by modified \Langpack\Languages.ini
5. Replace standard \Links\LinksList id1 by modified \Links\LinksList id1

It is necessary to download the folder /wp/ at your hosting or Denwer.

It is necessary to enable the protocol of publication XML-RPC at your WordPress’s site.

When you download the folder /wp/ at your hosting, it is necessary to check how the script works and check the forms.

Open http://seolim.ru/en/wp/add.php in your browser.

1. In the field «Homepage» enter the address of one of your WordPress’ sites.

2. In the field «Nick» enter the administrator’s name.

3. In the field «Pass» enter the administrator’s password.

4. In the field «Topic» enter the title of a text.

5. In the field «Categories» enter appropriate category or categories. You can leave it blank, and then publication in the blog will be sent by default.

6. In the field «Message text» enter main materials: text, HTML links, pictures, etc.

7. Click on "Submit".

Check the result. If you enter data correctly, you will get a link to the web page where a post was published.

Sending materials with XRumer to WordPress’ site

In the subfolder Links we create a new file LinksList id1.txt

In this file, you should write links in a column.
http://seolim.ru/wp/add.php
http://seolim.ru/wp/add.php
http://seolim.ru/wp/add.php
http://seolim.ru/wp/add.php
http://seolim.ru/wp/add.php

The number of links depends on the number of generated pages on your site. If you want to send 100 posts to your site, LinksList id1.txt should have 100 links.

Creating a project in XRumer for posting to one site.

In the field Project you should enter:
Nick – administrator’s login.
Pass – administrator’s password.
Homepage – address of the site that you want to fill up
Categories – category or categories in which you want to publish a post. You can leave it blank. If you have several categories, then you should write categories separated by commas.
You can enter any mail data. Actually, we do not need e-mail. We enter the mail data, just to save the project.
Topic – the title of your post.
Message text - any HTML or text.

Advanced options - uncheck all boxes!

Special mode of posting - chose Topic creation only.

Multithreading settings – Max. number of threads - 1. Periodicity – 5000ms.

In the setting of multithreading enter the value “1” it means one stream. Periodicity – 5000ms. It is done in order to avoid overload on weak hosting.

It is important to disable activation by e- mail.

Start postings!

URLs of the new posts and its website can be found in the report of the program.

Postings to several WordPress’ sites.

If you need to fill up several sites, you will have to use extra macros.

Administrators’ username and password must be the same.

The number of links in "LinksList id1" must coincide with the number of posts that are sent to various blogs. For example, you have 10 blogs in which you want to send 100 posts. Then the number of links in “LinksList id1” must be at least 1000.

Prepare beautiful pictures, interesting texts and funny videos. Create many text files (.txt) on your hard drive.

Place a text in a column in each file. One line in the file - it is a text for the news. If the text consists of paragraphs, it will be necessary to type it in one line, and in places the beginning of paragraphs insert HTML transfer’s tag (br) or border all the paragraphs in the HTML tag P.

HTML image tags must be placed in a similar way in another text file (.txt) - in a column, row by row. You have to do the same with the code of YouTube videos that are placed to the other text file.

Use the following macro in the project:
#file_links

Example:
#file_links[C:\foto.txt,1,NP]

XRumer will take the files out of the line with the correct data.

Enter in the field "Project":
«Nick» – administrator’s login. For all sites, it must be the same login.
«Pass» – administrator’s password. For all sites, it must be the same password.
«Homepage» – #file_links[C:\w.txt,1,NP]
«Categories» – enter a category or leave it blank.
«Topic» - #file_links[C:\z.txt,1,NP]

Insert the following macros in Message text:
#file_links[C:\foto.txt,1,NP]
#file_links[C:\url.txt,1,NP]
#file_links[C:\video.txt,1,NP]

Let’s take a detailed look at our macros.
1 – take one line from the file.
N – in a single line with no spaces.
P – take in sequence, i.e. in order, row by row.

See a screenshot of the project.

#file_links[C:\w.txt,1,NP] - w.txt – contains addresses of sites, that we want to fill up with posts, they are written in a column.

#file_links[C:\z.txt,1,NP] - z.txt – contains the titles of posts, they are written in a column.

#file_links[C:\foto.txt,1,NP] - foto.txt - contains html images codes.

#file_links[C:\url.txt,1,NP] - url.txt - contains html links to sites that are necessary for promotion, they are written in a column.

#file_links[C:\video.txt,1,NP] - video.txt - contained html video codes from youtube.com.

It is not necessary to use macros in the Message text, and you can publish just texts using options {variant1|variant2|variant3|variant4|variant5}.

Video tutorial of creation the project in XRumer and publishing in Wordpress.

Author: VRS. Download XRumer mods for posts in CMS WordPress
Modification of XRumer 7.07 for sending posts in CMS Drupal 6.22

Now the program XRumer can remotely fill the website or several websites which work on CMS Drupal with different content (texts, pictures, videos etc).

Mod consists of the folder drupal with files (the folder is placed on hosting) and modified files of XRumer program (the files are overwritten while copying into the folder with standard XRumer). Detailed instruction is included in Help.

You must have one or more Drupal. If you have several websites and you want to fill all of them at one time, password and login must be the same on all websites.

How to install Mods XRumer Drupal
Download new achive with XRumer from the personal directory. Activate the program. Rename the folder with XRumer’s mod to a convenient name; it helps you not to be confused with the main folder of XRumer.

It is necessary to make some replacements in the folder of XRumer
1. Replace standard xas.txt by modified xas.txt
2. Replace standard xgrab.txt by modified xgrab.txt
3. Replace standard \Langpack\eng.ini by modified \Langpack\eng.ini
4. Replace standard \Langpack\Languages.ini by modified \Langpack\Languages.ini
5. Replace standard \Links\LinksList id1 by modified \Links\LinksList id1

It is necessary to download the folder /drupal/ at your hosting or Denwer.

Moreover, you should enable Blog and Blog API in Drupal on the following address:
http://sity.com/admin/build/modules

When you download the folder /drupal/ at your hosting, it is necessary to check how the script works and check the forms.

Open http://seolim.ru/en/drupal/add.php in your browser.
1. In the field "Homepage" enter the address of one of your Drupal’ sites.
2. In the field "Nick" enter the administrator’s name.
3. In the field "Pass" enter the administrator’s password.
4. In the field "Title" enter the title of a text.
5. In the field "Message text" enter main materials: text, HTML links, pictures, etc.
7. Click on "Submit".
Check the result. If you enter data correctly, you will get a link to the web page where a post was published.

Creating a project in XRumer for posting to one site.
In the field Project you should enter:
"Nick" – administrator’s login.
"Pass" – administrator’s password.
"Homepage" – address of the site that you want to fill up.
"Title" – the title of your post.
"Message text" - any HTML or text.
You can enter any mail data. Actually, we do not need e-mail. We enter the mail data, just to save the project.

Screenshots of the XRumer program projects

"Advanced options" - uncheck all boxes!

"Special mode of posting" - chose "Topic creation only".

"Multithreading settings" – Max. number of threads - 1. Periodicity – 5000ms.

In the setting of multithreading enter the value "1" it means one stream. Periodicity – 5000ms. It is done in order to avoid overload on weak hosting.

It is important to disable activation by e- mail.

Start postings!

URLs of the new posts and its website can be found in the report of the program.

Video tutorial of creation the project in XRumer and publishing in Drupal.

Author: VRS. Download Modification of XRumer 7.07 for sending posts in CMS Drupal 6.22
XRumer modification for sending news in CMS DLE

The modification of XRumer 7.07 is able to quickly and efficiently publish all sorts of news in CMS DLE version 9.3

If you have a website which works under control of CMS DLE, you will be able to fill it with records accompanied by pictures and videos for a couple of minutes. Now it is not necessary to add news manually, through the administration panel and waste your precious time.

It is possible to fill not only one website at once. If you have several websites, you can publish news and other records in several websites at once. XRumer modification can do this. To do this it is necessary to create a user with one and the same username and password on all websites, and authorize this user to publish news (administrator, journalist).

It is possible to publish any text, any HTML code which is published manually through the news addition. In short, the program XRummer can automatically publish everything that you can publish through the administration panel in the news.

How to install Mods XRumer DLE
Download new achive with XRumer from the personal directory. Activate the program. Rename the folder with XRumer’s mod to a convenient name; it helps you not to be confused with the main folder of XRumer.

It is necessary to make some replacements in the folder of XRumer
1. Replace standard xas.txt by modified xas.txt
2. Replace standard xgrab.txt by modified xgrab.txt
3. Replace standard \Langpack\eng.ini by modified \Langpack\eng.ini
4. Replace standard \Langpack\Languages.ini by modified \Langpack\Languages.ini
5. Replace standard \Links\LinksList id1 by modified \Links\LinksList id1

Creating a project in XRumer for posting to one site.
In the field Project you should enter:
Nick – administrator’s login.
Pass – administrator’s password.
Homepage – address of the site that you want to fill up.
Title – the title of your post.
Categories – category or categories in which you want to publish a post. You can leave it blank. If you have several categories, then you should write categories separated by commas. Message text - any HTML or text.
You can enter any mail data. Actually, we do not need e-mail. We enter the mail data, just to save the project.

Screenshots of the XRumer program projects DLE

Advanced options - uncheck all boxes!
Special mode of posting - chose Topic creation only.
Multithreading settings – Max. number of threads - 1. Periodicity – 5000ms.
In the setting of multithreading enter the value 1 it means one stream. Periodicity – 5000ms. It is done in order to avoid overload on weak hosting.
It is important to disable activation by e- mail.
Start postings!

Video tutorial of creation the project in XRumer and publishing in DLE.

Author: VRS. XRumer modification for sending news in CMS DLE

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Xrumer modów na CMS WordPress, DLE, Drupal

Ten artykuł został napisany na konkurs reżyserii BotmasterLabs. Netto i jest poświęcony xrumer programu.

Chcę przedstawić wam moje nowe projekty, to specjalne modyfikacje dla xrumer programu, które pozwalają na wysyłanie wiadomości (nie komentować, ale postów) w popularnym CMS WordPress, DLE, Drupal, i WordPress.com. Teraz, z xrumer można wysyłać wiadomości do osobistej stronie internetowej lub w kilku miejscach, że prace nad CMS WordPress, DLE, Drupal.
Mods xrumer na stanowiska w CMS WordPress

Dziś WordPress jest najpopularniejszym CMS na świecie. Niemal każdy, kto zarabia w Internecie wie, jak zainstalować i korzystać z tego CMS.

Modyfikacje mogą pomóc szybko wypełniają się treścią w dziesiątkach, a nawet setki stron. Strony te mogą być wypełnione z linkami w tekstach, które są wysyłane do promowania sklepów internetowych i stron internetowych wykonanych dla Google AdSense.

Z sieci MSZ miejsc można promować stron internetowych lub sklepy internetowe z zyskiem (w przeliczeniu na pieniądze) i bezpiecznie (linki umieszczone są na ich stronach internetowych).

Zdalne publikacja jest obsługiwany, to znaczy, że można wysyłać wiadomości za pośrednictwem Denwer lub hostingu. Każdy tekst jest wysyłany jak również html (tagi zdjęć, linki tagi, YouTube filmy, itp.). Mod został przetestowany z xrumer 7.07 oraz WordPress 3.2.1

Jak zainstalować Mods xrumer WordPress

Pobierz nowy osiągnięcie dużo z xrumer z osobistego katalogu. Aktywacja programu. Zmień nazwę folderu z modem xrumer firmy do wygodnego nazwy, pomaga nie należy mylić z głównym folderze xrumer.

Konieczne jest dokonanie pewnych zamienników w folderze xrumer
1. Wymień standardowe xas.txt przez zmodyfikowanego xas.txt
2. Wymień standardowe xgrab.txt przez zmodyfikowanego xgrab.txt
3. Wymień \ standardowy \ Langpack eng.ini przez zmodyfikowanego \ \ Langpack eng.ini
4. Wymień \ standardowy \ Langpack Languages.ini przez zmodyfikowanego \ \ Langpack Languages.ini
5. Wymień standardowe \ \ LinksList ID1 linki przez zmodyfikowane \ \ id1 LinksList Linki

Konieczne jest, aby pobrać folder / wp / na Twoim hostingu lub Denwer.

Należy włączyć protokół publikacji XML-RPC na swojej stronie WordPress.

Po pobraniu folder / WP / na swoje hostingu, konieczne jest sprawdzenie jak skrypt działa i sprawdzić formularze.

Otwórz http://seolim.ru/en/wp/add.php~~dobj w przeglądarce.

1. W polu «Strona główna» wprowadź adres jednego z miejsc swojego To WordPress.

2. W polu «Nick» wprowadź nazwę administratora.

3. W polu "Podaj» wprowadź hasło administratora.

4. W polu «» Wątek wpisać tytuł tekstu.

5. W polu "Kategorie» wprowadzić odpowiednią kategorię lub kategorie. Możesz pozostawić to pole puste, a następnie opublikowanie w blogu będą wysyłane domyślnie.

6. W polu "tekst wiadomości» wpisać główne materiały: tekst, linki HTML, zdjęcia itp.

7. Kliknij na "Submit".

Sprawdź wynik. Jeśli wprowadzisz dane poprawnie, otrzymasz link do strony internetowej, na której post był opublikowany.

Wysyłanie materiałów o xrumer do strony WordPress To

W podfolderze Linki stworzymy nowy id1.txt LinksList pliku

W tym pliku należy wpisać linki w kolumnie.
http://seolim.ru/wp/add.php
http://seolim.ru/wp/add.php
http://seolim.ru/wp/add.php
http://seolim.ru/wp/add.php
http://seolim.ru/wp/add.php

Liczba połączeń zależy od liczby generowanych stron w witrynie. Jeśli chcesz wysłać 100 wiadomości na swojej stronie, LinksList id1.txt powinien mieć 100 linków.

Tworzenie projektu w xrumer do umieszczenia na jednej witrynie.

W projekcie polu należy wpisać:
Nick - login administratora.
Pass - hasło administratora.
Strona główna - adres witryny, którą chcesz wypełnić
Kategorie - Kategoria lub kategorie w której chcesz opublikować post. Możesz pozostawić to pole puste. Jeśli masz kilka kategorii, to należy napisać kategorie, oddzielając je przecinkami.
Można wprowadzać żadnych danych pocztowych. Właściwie nie musimy e-mail. Wchodzimy dane mail, aby zapisać projekt.
Temat - tytuł Twojego postu.
Tekst wiadomości - każdy HTML lub tekstowym.

Zaawansowane opcje - odznacz wszystkie pola!

Specjalny tryb delegowania - wybrał stworzenie Tematu tylko.

Ustawienia Wielowątkowość - Max. liczba wątków - 1. Częstotliwość - 5000ms.

W warunkach wielowątkowości wpisać wartość "1" oznacza jeden strumień. Częstotliwość - 5000ms. Odbywa się to w celu uniknięcia przeciążenia na słabych hostingu.

Ważne jest, aby wyłączyć aktywacji przez e-mail.

Rozpocznij księgowań!

URL nowych postów i jego strony internetowej można znaleźć w raporcie programu.

Komentarze do stron się szereg WordPress znakiem '.

Jeśli musisz wypełnić kilka stron, będziesz musiał użyć dodatkowych makr.

Nazwę użytkownika i hasło Administratorów muszą być takie same.

Ilość linków w "LinksList ID1" musi zbiegać się z liczby stanowisk, które są wysyłane do różnych blogów. Na przykład, masz 10 blogów, w którym chcesz wysłać 100 stanowisk. Wówczas liczba linków w "LinksList ID1" musi być co najmniej 1000.

Przygotować piękne zdjęcia, ciekawe teksty i zabawne filmy. Tworzenie wielu plików tekstowych (. Txt) na dysku twardym.

Umieść tekst w kolumnie w każdym pliku. Jedna linia w pliku - jest to tekst do wiadomości. Jeśli tekst składa się z ust, to będzie trzeba wpisywać go w jednej linii, a miejscami początek ust wkładka transferu tagu HTML (br) lub posterunek wszystkie paragrafy w tagu HTML P.

Tagi HTML obrazu musi być umieszczony w podobny sposób w innym pliku tekstowego (txt.) - W kolumnie, wiersz. Musisz zrobić to samo z kodeksem filmów z YouTube, które są wprowadzane do innego pliku tekstowego.

Użyj poniższego makra w projekcie:
# File_links

Przykład:
# File_links [C: \ foto.txt, 1, NP]

Xrumer weźmie pliki z linii z odpowiednimi danymi.

Wpisz w polu "projekt":
«Nick» - login administratora. Dla wszystkich stron, to musi być taki sam login.
«Przekaż» - hasła administratora. Dla wszystkich stron, to musi być to samo hasło.
«Strona główna» - # file_links [C: \ w.txt, 1, NP]
«Kategorie» - wprowadzić kategorię lub pozostawić to pole puste.
«» Wątek - # file_links [C: \ z.txt, 1, NP]

Wstaw poniższe makra w Treść:
# File_links [C: \ foto.txt, 1, NP]
# File_links [C: \ url.txt, 1, NP]
# File_links [C: \ video.txt, 1, NP]

Przyjrzyjmy się szczegółowo przyjrzeć naszych makr.
1 - przyjąć jedną linię z pliku.
N - w jednej linii bez spacji.
P - wziąć w kolejności, to znaczy w porządku, wiersz po wierszu.

Zobacz zrzut ekranu projektu.

# File_links [C: \ w.txt, 1, NP] - w.txt - zawiera adresy stron, które chcemy wypełnić posty, są one napisane w kolumnie.

# File_links [C: \ z.txt, 1, NP] - z.txt - zawiera tytuły postów, są one napisane w kolumnie.

# File_links [C: \ foto.txt, 1, NP] - foto.txt - zawiera html obrazów kodów.

# File_links [C: \ url.txt, 1, NP] - url.txt - zawiera linki do stron HTML, które są niezbędne do promocji, są one napisane w kolumnie.

# File_links [C: \ video.txt, 1, NP] - video.txt - zawierał kody wideo z youtube.com.

Nie ma potrzeby używać makr w tekście wiadomości i możesz opublikować tylko teksty za pomocą opcji {variant1 | variant2 | variant3 | variant4 | variant5}.

Video Tutorial tworzenia projektu w xrumer i publikowania w Wordpress.

Autor: VRS. Pobierz modów xrumer o stanowiska w CMS WordPress
Modyfikacja xrumer 7.07 do wysyłania postów na CMS Drupal 6.22

Teraz xrumer program może zdalnie wypełnić na stronie internetowej lub kilka stron internetowych, który działa na CMS Drupal o różnej treści (teksty, zdjęcia, filmy itp.).

Mod polega na drupalu folderu z plikami (folder znajduje się na hosting) i zmodyfikowanych plików programu xrumer (pliki zostaną nadpisane podczas kopiowania do folderu z normą xrumer). Szczegółowa instrukcja znajduje się w Pomocy.

Musisz mieć jedną lub więcej Drupal. Jeśli masz kilka stron internetowych i chcesz wypełnić je wszystkie w jednym czasie, hasło i login musi być taka sama na wszystkich stronach internetowych.

Jak zainstalować Mods xrumer Drupal
Pobierz nowy osiągnięcie dużo z xrumer z osobistego katalogu. Aktywacja programu. Zmień nazwę folderu z modem xrumer firmy do wygodnego nazwy, pomaga nie należy mylić z głównym folderze xrumer.

Konieczne jest dokonanie pewnych zamienników w folderze xrumer
1. Wymień standardowe xas.txt przez zmodyfikowanego xas.txt
2. Wymień standardowe xgrab.txt przez zmodyfikowanego xgrab.txt
3. Wymień \ standardowy \ Langpack eng.ini przez zmodyfikowanego \ \ Langpack eng.ini
4. Wymień \ standardowy \ Langpack Languages.ini przez zmodyfikowanego \ \ Langpack Languages.ini
5. Wymień standardowe \ \ LinksList ID1 linki przez zmodyfikowane \ \ id1 LinksList Linki

Konieczne jest, aby pobrać folder / drupal / na Twoim hostingu lub Denwer.

Ponadto, należy włączyć bloga i API blogu w Drupal na następujący adres:
http://sity.com/admin/build/modules

Po pobraniu folder / drupal / w twoich hosting, konieczne jest sprawdzenie jak skrypt działa i sprawdzić formularze.

Otwórz http://seolim.ru/en/drupal/add.php~~dobj w przeglądarce.
1. W polu "Strona główna" wpisz adres jednego ze swoich Drupala "obiekty.
2. W polu "Nick" wpisz nazwę administratora.
3. W polu "Pass" wpisać hasło administratora.
4. W polu "tytułem" wpisać tytuł tekstu.
5. W polu "tekst wiadomości" wpisać podstawowe materiały: tekst, linki HTML, zdjęcia itp.
7. Kliknij na "Submit".
Sprawdź wynik. Jeśli wprowadzisz dane poprawnie, otrzymasz link do strony internetowej, na której post był opublikowany.

Tworzenie projektu w xrumer do umieszczenia na jednej witrynie.
W projekcie polu należy wpisać:
"Nick" - login administratora.
"Pass" - hasło administratora.
"Strona główna" - adres strony, który chcesz wypełnić.
"Tytuł" - tytuł Twojego postu.
"Treść wiadomości" - dokument HTML lub tekstowym.
Można wprowadzać żadnych danych pocztowych. Właściwie nie musimy e-mail. Wchodzimy dane mail, aby zapisać projekt.

Zrzuty ekranu z projektów xrumer programu

"Zaawansowane opcje" - odznacz wszystkie pola w witrynie

"Specjalny tryb oddelegowania" - wybrał "tworzenie Topic Only".

"Ustawienia Wielowątkowość" - max. liczba wątków - 1. Częstotliwość - 5000ms.

W warunkach wielowątkowości wpisać wartość "1" oznacza jeden strumień. Częstotliwość - 5000ms. Odbywa się to w celu uniknięcia przeciążenia na słabych hostingu.

Ważne jest, aby wyłączyć aktywacji przez e-mail.

Rozpocznij księgowań!

URL nowych postów i jego strony internetowej można znaleźć w raporcie programu.

Video Tutorial tworzenia projektu w xrumer i publikowania w Drupal.

Autor: VRS. Pobierz Modyfikacja xrumer 7.07 do wysyłania postów na CMS Drupal 6.22
Modyfikacja xrumer do wysyłania wiadomości w CMS DLE

Modyfikacja xrumer 7.07 jest w stanie szybko i skutecznie publikować wszelkiego rodzaju nowościach w CMS DLE wersji 9.3

Jeśli masz stronę internetową, która działa pod kontrolą systemu CMS DLE, będziesz w stanie wypełnić go z ewidencji w towarzystwie zdjęć i filmów za kilka minut. Teraz nie jest konieczne, aby dodać wiadomość ręcznie, poprzez panel administracyjny i marnować swój cenny czas.

Jest możliwe, aby wypełnić nie tylko jedną stronę na raz. Jeśli masz kilka stron internetowych, możesz publikować wiadomości i inne rekordy w kilku stronach jednocześnie. Xrumer modyfikacja może to zrobić. W tym celu konieczne jest stworzenie użytkownika z jednego i tego samego loginu i hasła na wszystkich stronach internetowych, i zezwolić na tego użytkownika do publikowania wiadomości (administrator, dziennikarz).

Możliwe jest opublikować żadnego tekstu, żadnego kodu HTML, która jest publikowana ręcznie poprzez dodanie wiadomości. W skrócie, XRummer program może automatycznie publikować wszystko, co można publikować za pośrednictwem panelu administracyjnego w wiadomościach.

Jak zainstalować Mods xrumer DLE
Pobierz nowy osiągnięcie dużo z xrumer z osobistego katalogu. Aktywacja programu. Zmień nazwę folderu z modem xrumer firmy do wygodnego nazwy, pomaga nie należy mylić z głównym folderze xrumer.

Konieczne jest dokonanie pewnych zamienników w folderze xrumer
1. Wymień standardowe xas.txt przez zmodyfikowanego xas.txt
2. Wymień standardowe xgrab.txt przez zmodyfikowanego xgrab.txt
3. Wymień \ standardowy \ Langpack eng.ini przez zmodyfikowanego \ \ Langpack eng.ini
4. Wymień \ standardowy \ Langpack Languages.ini przez zmodyfikowanego \ \ Langpack Languages.ini
5. Wymień standardowe \ \ LinksList ID1 linki przez zmodyfikowane \ \ id1 LinksList Linki

Tworzenie projektu w xrumer do umieszczenia na jednej witrynie.
W projekcie polu należy wpisać:
Nick - login administratora.
Pass - hasło administratora.
Strona główna - adres witryny, którą chcesz wypełnić.
Tytuł - tytuł Twojego postu.
Kategorie - Kategoria lub kategorie w której chcesz opublikować post. Możesz pozostawić to pole puste. Jeśli masz kilka kategorii, to należy napisać kategorie, oddzielając je przecinkami. Tekst wiadomości - każdy HTML lub tekstowym.
Można wprowadzać żadnych danych pocztowych. Właściwie nie musimy e-mail. Wchodzimy dane mail, aby zapisać projekt.

Screeny z projektów programu xrumer DLE

Zaawansowane opcje - odznacz wszystkie pola!
Specjalny tryb delegowania - wybrał stworzenie Tematu tylko.
Ustawienia Wielowątkowość - Max. liczba wątków - 1. Częstotliwość - 5000ms.
W warunkach wielowątkowości wpisać wartość 1, oznacza to jeden strumień. Częstotliwość - 5000ms. Odbywa się to w celu uniknięcia przeciążenia na słabych hostingu.
Ważne jest, aby wyłączyć aktywacji przez e-mail.
Rozpocznij księgowań!

Video Tutorial tworzenia projektu w xrumer i publikowania w DLE.

Autor: VRS. Modyfikacja xrumer do wysyłania wiadomości w CMS DLE
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:33

http://seosoftandplugs.blogspot.com/2011/10/pauls-quality-backlinks-and-xrumer-707.html

Paul's Quality Backlinks and Xrumer 7.07 Elite
I think most of you know well about Paul’s Quality Backlinks service: paulsqualitybacklinks.com (especially WhiteHat). Every month Paul prepares a new base of trust resources for hand submit. However, it is so difficult to register by hand and left “fat” backlinks. Moreover, we’ve got Xrumer and it would be incorrect not to use it. Paul’s base that was issued in September can serve as the example, though we can examine any other base. And I’ll take only a part of the resources – one engine, you can check the same engines occur in each base and only links change. You can pay money for new Paul’s bases every month or you can just examine his trust engines and every month have not 50, 100, 500 or 1000 “fat” links for money but as many as you will be able to take away with you. :)
So, let’s start. The first at present moment “alive” resource from Paul’s base is as follows: azizilife.com/member/register
Let’s examine it more detailed. It is made on the engine «Powered by ExpressionEngine» (before it there were two more links on the same engine but they are not available now). If you look through the Paul’s base issued in September you’ll see that this engine is widely used by him and one can place links with anchors in a profile. I’m not going to tell you about parsing a base by Hrefer now as I described this process in previous article when I provided examples of YaBB forums. If there are any questions, please, do not hesitate to contact me. I’d like to mention that you should load approximately the following signs in template of Hrefer (you can add your own, it’s not difficult):
"ExpressionEngine Discussion Forum - Version"
"ExpressionEngine Discussion Forum - Version 1.3.2"
"ExpressionEngine Discussion Forum - Version 2.2.0"
"ExpressionEngine Discussion Forum - version 3.1.2"
"The most visitors ever was *, on * *, 2009 *" ExpressionEngine
"The most visitors ever was *, on * *, 2010 *" ExpressionEngine
"The most visitors ever was *, on * *, 2011 *" ExpressionEngine
"Script Executed in * seconds" ExpressionEngine
and so on.


In Sieve-filter you should add the following:


/forum/
/viewforum/
/member/
/viewthread/
/forums/
/viewpost/
/commune/
/memberlist/

In some time we’ll have a base of almost all sites on the engine ExpressionEngine. You will be able to economize on Paul’s bases. :)
I parsed small base. Hrefer help me check up pagerank:
And now we’ll make Xrumer 7.07 Elite mod for registration on the engine ExpressionEngine. Initially I don’t have a desire to teach you posting - cast no dirt in the well that gives you water. There are some narrow-minded men who may very quickly kill by their posting “honey hole”. That’s why I’m going to teach you only how to register at the resource and how to modify a profile after registration.
Let’s take Xrumer 7.07 Elite archive and unpack it into a new folder. We may call this folder «Xrumer7.07–ExpressionEngine», in order not to make confusions later.Then let’s start to create a mod.
At first, I advise you to do a whole procedure by hand to study all the nuances. Take the forum: http://www.gearlive.com/forums/ . You may note on registration page that you can leave a link on it. But without anchor.


Look at the source code of the page, almost everything is standard there and Xrumer will understand instructions. We need to teach Xrumer only this block:


<p><input name="accept_terms" value="y" type="checkbox">&nbsp;&nbsp;<span class="alert">I agree to the terms of service</span></p>
<p><input value="Submit" class="submit" type="submit"></p>
<p><span class="highlight">*</span> Indicates required fields</p>

We should teach him this. It is necessary to add a field «accept_terms» into xas_AI.txt, in order to Xrumer knows that during the registration it is necessary to give value "y" to the field.
It should be done in the following way: open the file xas_AI.txt and add this block:
#accept_terms
y

And this block <input value="Submit" class="submit" type="submit"> provides information submit. In Xrumer the xmessages.txt and the section PRESSAGREE in it are responsible for this. Add this note into the file:
<input class="submit" value="Update" type="submit">
PRESSAGREE


The rest is standard. Let’s start to test. The link gets into the Part successful with notice Result: using proxy XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX; registered (registering only mode is ON);
Look through a folder Debug. In the file POST id2 we can see the reason for our failure to register:


The form you submitted contained the following errors
• You must submit the word that appears in the image

We have Captcha sign - "captcha" in xas.txt, Xrumer doesn’t see captcha itself. We should add the sign into the file default.mask.txt in the folder DeCaptcha.
From this block:
<img src="http://www.gearlive.com/images/captchas/1317999968.1828.jpg" style="border: 0pt none;" alt=" " height="30" width="140">
<br>
<input name="captcha" value="" size="20" maxlength="20" style="width: 140px;" type="text">
</p>
In default.mask.txt add the following sign (after the last note you should miss a line and add this block):
[Include] [inLink]captchas[/]
[inForm]captcha[/]
[/]

Now everything is ok and we see captcha for entering by hand:


The link also gets into halfsuccessful but with a note: Result: using proxy XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX; captcha recognized; (manually); registered (registering only mode is ON);
It’s good, we return back to the folder Debug. In the file: POST id2.htm we can see:


Your registration has been successfully completed.
You have just been sent an email containing membership activation instructions.

The registration was a success, it is only necessary to activate via email. A phrase: «You have just been sent an email containing membership activation instructions» should be added into the file xmessages.txt, in order to Xrumer knows that a letter is sent us for activation. Add it into the block ACTIVATION after the last sign in this block:


You have just been sent an email containing membership activation instructions
ACTIVATION
Now open our e-mail and read an activation letter.


We receive a link for activation as follows:
http://www.gearlive.com/?ACT=8&id=VkKMMN5xo4&r=f&board_id=1

Open the file xpop.txt and look for such a sign for activation. You won’t find it there. Add it into хрор.txt:
[...]your activation code[...] – into the block [HEADERNEEDS]
http://[...]?ACT=[...] - into the block [LINKNEEDS]

Now you can take this link and add it into the field «test». Everything is ok. We’ve done it. We registered and in the site there is our profile but it needs modifications:


Open the folder Debug again. In the file: POST id2.htm we can see:
Your account has been activated
You are now logged in
Add this into the file xmessages.txt in order to Xrumer knows that we activated our account and logged in. We make all the rest by analogue in accordance with the previous changes in this file:

Your account has been activated
REGISTERED
and
You are now logged in.
LOGGEDIN
Now Xrumer can successfully activate links and log in into a forum. Then we should teach him to modify a profile in order to leave there where it is possible a link with anchor.
You should make modifications into the file xurl.txt. To modify a profile you should go to the link: http://www.gearlive.com/forums/member/profile/ and then to the link: http://www.gearlive.com/forums/member/edit_profile/ . URL with anchor (and not one) you may leave in the field Bio.
Add into the file xurl.txt:
AddLinkRule([0,'/member/profile/'
],URL_TO_EDITPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/edit_profile/'
],URL_TO_EDITPROFILE2);
And to see a profile you should add the following:
AddLinkRule([0,'/member/1'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/2'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/3'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/4'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/5'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/6'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/7'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/8'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/9'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/0'],URL_TO_VIEWPROFILE);

Excellent! We need to identify what field in our PROJECT will be responsible for Bio. I’ve chosen Real name. In the field Real name we should enter HTML code: <a href="http://GenieGenieGenie.info">ExpressionGenie</a>


And you should add sign Bio into xas_AI.txt:
#bio
REALNAME

Let’s try. And yet you should add signs for log in into xurl:
AddLinkRule([0,'/action,login'
],URL_TOLOGIN);
AddLinkRule([0,'/member/login'
],URL_TOLOGIN);

Everything works.


These are the full list of changes you should make in the files:
Add into xmessages.txt:
Your account has been activated
REGISTERED
You have just been sent an email containing membership activation instructions
ACTIVATION
<input class="submit" value="Update" type="submit">
PRESSAGREE
You are now logged in.
LOGGEDIN

Add into xurl.txt:
AddLinkRule([0,'/action,login'
],URL_TOLOGIN);
AddLinkRule([0,'/member/login'
],URL_TOLOGIN);
AddLinkRule([0,'/member/profile/'
],URL_TO_EDITPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/edit_profile/'
],URL_TO_EDITPROFILE2);
AddLinkRule([0,'/search/'
],URL_TOSEARCH);
AddLinkRule([0,'/member/1'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/2'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/3'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/4'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/5'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/6'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/7'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/8'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/9'],URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule([0,'/member/0'],URL_TO_VIEWPROFILE);

Add into xignoreforms.txt:
[PM_EPROFILE]
{IN_FORM}<input class="submit" value="Search" type="submit"

Add into xas_AI.txt:
#bday_d
[DAY_TOMORROW]
#bday_m
[MONTH_TOMORROW]
#bday_y
RANDOM[1981..1991]
#bio
REALNAME
#accept_terms
y

Add into default.mask.txt:
[Include] [inLink]captchas[/]
[inForm]captcha[/]
[/]

However, I’d like to warn that it is desirable to do mods for yourself or for limited number of users because “fat” engines in condition of mass use either stop being “fat” or just impose such a protection that MOD cannot surpass and it should be updated. I’m 100% sure that after this information is published mod, in some time, will stop functioning well. Hurry up to skim the cream. Here the situation is the same as with Xrumer’s ups. You should outdistance your competitors and as I mentioned it in my previous lesson – time is money.
Profiles on this engine are long ago used not only in black but in white SEO. Paul may confirm it. :)
Quaerite et invenietis.
«Make a request, and it will be answered; what you are searching for you will get; give the sign, and the door will be open to you.» (Matthew 7:7)
The complex Xrumer+Hrefer – strongest armament and you should only learn to use it in a proper way and Xrumer will bring you 6-figures annually.
Video1:
Video2:

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Pawła Jakości Backlinks i xrumer 7,07 Elite
Myślę, że większość z was wie dobrze o jakości Pawła Backlinks usługi: paulsqualitybacklinks.com (zwłaszcza białych kapeluszy). Każdy miesiąc Paweł przygotowuje nową bazę zasobów zaufania do strony przedstawienia. Jednak jest to tak trudne do rejestru ręcznie i lewo "fat" wstecznych. Ponadto, mamy xrumer i byłoby błędne nie z niego korzystać. Baza Pawła, który został wydany we wrześniu może służyć jako przykład, choć możemy zbadać każdą inną bazę. A ja wezmę tylko część zasobów - jeden silnik, możesz sprawdzić te same silniki występują w każdej bazie a zmieni się tylko linki. Można wpłacać pieniądze na podstawach nowej Pawła każdy miesiąc lub po prostu zbadać jego silniki zaufania i co miesiąc mieć nie 50, 100, 500 lub 1000 "fat" linki dla pieniędzy, ale tyle, ile będziesz mógł zabrać ze sobą. :)
Tak więc zacznijmy. Najpierw w chwili obecnej "Alive" zasobu z bazy Pawła jest następująca: azizilife.com / member / register
Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowe. Jest wykonana na silniku «Powered by ExpressionEngine» (przed nim były jeszcze dwa linki na tym samym silniku, ale nie są już dostępne). Jeśli spojrzeć poprzez oparcie Pawła wydanego we wrześniu zobaczymy, że silnik ten jest powszechnie stosowany przez niego i można umieścić linki z kotwicami w profilu. Nie zamierzam wam opowiedzieć o parsowania bazę przez Hrefer teraz jak opisałem ten proces w poprzednim artykule, kiedy przykłady realizowanych YaBB forum. Jeśli są jakieś pytania, proszę, nie wahaj się ze mną skontaktować. Chciałbym wspomnieć, że należy załadować około następujące znaki w szablonie Hrefer (można dodać własne, to nie jest trudne):
"Forum ExpressionEngine - wersja"
"Forum ExpressionEngine - Wersja 1.3.2"
"Forum ExpressionEngine - Wersja 2.2.0"
"Forum ExpressionEngine - wersja 3.1.2"
"Najwięcej odwiedzających kiedykolwiek był *, na **, 2009 *" ExpressionEngine
"Najwięcej odwiedzających kiedykolwiek był *, na **, 2010 *" ExpressionEngine
"Najwięcej odwiedzających kiedykolwiek był *, na **, 2011 *" ExpressionEngine
"Skrypt wykonany w sekund *" ExpressionEngine
i tak dalej.


W sita filtrem należy dodać następujące:


/ Forum /
/ Przeglądzie for /
/ Member /
/ Viewthread /
/ Forum /
/ Viewpost /
/ Gmina /
/ Użytkownicy /

W jakiś czas będziemy mieli bazę prawie wszystkich miejsc na silniku ExpressionEngine. Będziesz w stanie wygospodarować na bazie Pawła. :)
I analizowane małą bazę. Hrefer pomoże mi sprawdzić się Pagerank:
A teraz zrobimy xrumer 7.07 Elite mod do rejestracji na silniku ExpressionEngine. Początkowo nie mam pragnienie, aby nauczyć się delegowania - rzutowanie nie brud w studni, który daje wodę. Istnieją pewne ograniczeni ludzie, którzy mogą szybko zabić przez delegowanie "miód dziura". Dlatego mam zamiar nauczyć się tylko jak się zarejestrować na zasób i jak zmodyfikować profil po rejestracji.
Weźmy xrumer 7,07 archiwum Elite i rozpakować go do nowego folderu. Możemy nazwać ten folder «Xrumer7.07-ExpressionEngine», aby nie robić zamieszania później.Następnie zacznijmy tworzyć mod.
Na początku radzę zrobić całą procedurę ręcznie studiować wszystkie niuanse. Zapoznaj się z forum: http://www.gearlive.com/forums/~~HEAD=dobj. Można zauważyć, na stronie rejestracji, że można zostawić link na jej temat. Ale bez kotwicy.


Spójrz na kod źródłowy strony, prawie wszystko jest standardem tam i xrumer zrozumie instrukcje. Musimy nauczyć xrumer tylko ten blok:


<p> <input name="accept_terms" value="y" type="checkbox"> <span class="alert"> Zgadzam się z warunkami służby </ span> </ p>
<p> <input value="Submit" class="submit" type="submit"> </ p>
<span class="highlight"> * </ span> oznacza pola wymagane </ p>

Trzeba nauczyć go tego. Należy dodać pole «accept_terms» w xas_AI.txt, w celu xrumer wie, że podczas rejestracji konieczne jest podać wartość "y" na tym polu.
Powinno to być realizowane w następujący sposób: otwórz xas_AI.txt pliku i dodać ten blok:
Miejsce accept_terms
y

I ten blok <input value="Submit" class="submit" type="submit"> dostarcza informacji prześlij. W xrumer xmessages.txt i PRESSAGREE rozdział w nim są za to odpowiedzialne. Dodaj tę notatkę do pliku:
<input class="submit" value="Update" type="submit">
PRESSAGREE


Reszta to standard. Zacznijmy przetestować. Link dostanie się do części sukcesu z wynikiem OSTRZEŻENIE: Użycie proxy XXX.XXX.XXX.XXX: xxxx; zarejestrowany (rejestracji tylko w trybie ON);
Spójrz przez folderze Debug. W ID2 POST pliku widzimy powód naszego niepowodzenia rejestracji:


Formularz złożony zawierał następujące błędy
• Musisz złożyć słowo, które pojawi się w obrazie

Mamy Captcha znak - "captcha" w xas.txt, xrumer nie widzi captcha się. Trzeba dodać znak do default.mask.txt plików w DeCaptcha folderów.
Od tego bloku:
<img src="http://www.gearlive.com/images/captchas/1317999968.1828.jpg" style="border: 0pt none;" alt=" "height="30" width="140">
Katowice
<input name="captcha" value="" size="20" maxlength="20" style="width: 140px;" type="text">
</ P>
W default.mask.txt dodać następujący znak (po ostatniej nuty powinieneś przegapić linii i dodać ten blok):
[Dołącz] [inLink] captchas [/]
[O] captcha [/]
[/]

Teraz wszystko jest ok i widzimy captcha do wprowadzania przez strony:


Link również dostaje się halfsuccessful ale z dopiskiem: Wynik: przy użyciu proxy XXX.XXX.XXX.XXX: XXXX; captcha uznawane; (ręcznie); zarejestrował (rejestracji tylko w trybie ON);
To dobrze, wracamy z powrotem do folderze Debug. W pliku: id2.htm POST możemy zobaczyć:


Twoja rejestracja została zakończona pomyślnie.
Właśnie został wysłany e-mail zawierający instrukcje aktywacji członkostwa.

Rejestracja zakończyła się sukcesem, konieczne jest jedynie, aby aktywować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyrażenie: "Właśnie został wysłany e-mail zawierający instrukcje aktywacji członkostwa» powinny być dodane do xmessages.txt plików, w celu xrumer wie, że pismo zostało wysłane do nas w celu aktywacji. Dodaj go do AKTYWACJI bloku po ostatnim znaku w tym bloku:


Właśnie został wysłany e-mail zawierający instrukcje aktywacji członkostwa
AKTYWACJA
Teraz otwieramy nasz e-mail i przeczytaj list aktywacyjny.


Otrzymujemy link do aktywacji w następujący sposób:
http://www.gearlive.com/?ACT=8&id=VkKMMN5xo4&r=f&board_id=1

Otwórz xpop.txt pliku i szukać takiego oznaczenia do aktywacji. Nie znajdziesz go tam. Dodaj go do хрор.txt:
[...] Twój kod aktywacyjny [...] - w bloku [HEADERNEEDS]
http:// [...] ACT = [...] - w bloku [LINKNEEDS]

Teraz możesz wziąć ten link i dodać go do pola «test». Wszystko jest OK. Zrobiliśmy to. Mamy zarejestrowane iw miejscu jest nasz profil ale potrzebuje zmiany:


Otwórz folderze Debug ponownie. W pliku: id2.htm POST możemy zobaczyć:
Twoje konto zostało aktywowane
Jesteś teraz zalogowany
Dodaj to do xmessages.txt pliku w celu xrumer wie, że aktywowany na nasze konto i zalogowany Wykonujemy całą resztę przez analogowej zgodnie z poprzednich zmian w tym pliku:

Twoje konto zostało aktywowane
ZAREJESTROWANE
i
Jesteś teraz zalogowany
Loggedin
Teraz xrumer może skutecznie aktywować linki i zalogować się na forum. Następnie powinniśmy nauczyć go zmodyfikować profil, aby zostawić tam gdzie jest to możliwe powiązanie z kotwicy.
Należy dokonać zmian w xurl.txt plików. Aby zmodyfikować profil należy udać się na link: http://www.gearlive.com/forums/member/profile/~~HEAD=pobj a następnie na link: http://www.gearlive.com/forums/member/edit_profile/~~HEAD=pobj. URL z kotwicy (a nie jeden), można pozostawić w Bio pola.
Dodaj do xurl.txt pliku:
AddLinkRule ([0, '/ member / profile /'
] URL_TO_EDITPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / edit_profile /'
] URL_TO_EDITPROFILE2);
I aby zobaczyć profil należy dodać następujące:
AddLinkRule ([0, '/ member / 1'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 2'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 3'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 4 "], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 5'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 6'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 7'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 8'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 9'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 0'], URL_TO_VIEWPROFILE);

Doskonały! Musimy określić, jakie pola w naszym projekcie będzie odpowiedzialny za Bio. Wybrałem prawdziwego nazwiska. W polu Nazwa należy wprowadzić Realu kod HTML: <a href="http://GenieGenieGenie.info"> ExpressionGenie </ a>


I należy dodać znak Bio w xas_AI.txt:
# Bio
Realname

Spróbujmy. I jeszcze należy dodać znaki za zalogowaniu do xurl:
AddLinkRule ([0, '/ akcja, login'
] URL_TOLOGIN);
AddLinkRule ([0, '/ member / login'
] URL_TOLOGIN);

Wszystko działa.


Są to pełna lista zmian należy dokonać w plikach:
Dodaj do xmessages.txt:
Twoje konto zostało aktywowane
ZAREJESTROWANE
Właśnie został wysłany e-mail zawierający instrukcje aktywacji członkostwa
AKTYWACJA
<input class="submit" value="Update" type="submit">
PRESSAGREE
Jesteś teraz zalogowany
Loggedin

Dodaj do xurl.txt:
AddLinkRule ([0, '/ akcja, login'
] URL_TOLOGIN);
AddLinkRule ([0, '/ member / login'
] URL_TOLOGIN);
AddLinkRule ([0, '/ member / profile /'
] URL_TO_EDITPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / edit_profile /'
] URL_TO_EDITPROFILE2);
AddLinkRule ([0, '/ search /'
] URL_TOSEARCH);
AddLinkRule ([0, '/ member / 1'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 2'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 3'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 4 "], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 5'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 6'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 7'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 8'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 9'], URL_TO_VIEWPROFILE);
AddLinkRule ([0, '/ member / 0'], URL_TO_VIEWPROFILE);

Dodaj do xignoreforms.txt:
[PM_EPROFILE]
{IN_FORM} <class = wejście "submit" value = "Szukaj" type = "submit"

Dodaj do xas_AI.txt:
# Bday_d
[DAY_TOMORROW]
# Bday_m
[MONTH_TOMORROW]
# Bday_y
RANDOM [1981 .. 1991]
# Bio
Realname
Miejsce accept_terms
y

Dodaj do default.mask.txt:
[Dołącz] [inLink] captchas [/]
[O] captcha [/]
[/]

Jednak chciałbym uprzedzić, że pożądane jest, aby robić modów dla siebie lub dla ograniczonej liczby użytkowników, ponieważ "tłuszcz" silniki w warunkach stosowania masowej albo przestać być "fat" lub po prostu nałożyć taką ochronę, że MOD nie może przekroczyć i powinien być uaktualniany. Jestem 100% pewna, że ​​po informacje te zostały opublikowane mod, w pewnym czasie przestaną działać dobrze. Pośpiesz się, aby przejrzeć śmietanę. Tutaj sytuacja jest taka sama jak w UPS xrumer firmy. Należy zdystansować swoich konkurentów i jak już wspomniałem w moim poprzedniej lekcji - czas to pieniądz.
Profile na tym silniku są dawno wykorzystywane nie tylko w kolorze czarnym ale w białym SEO. Paweł może to potwierdzić. :)
Quaerite et invenietis.
«Złożyć wniosek i zostanie on odpowiedział, co szukasz dostaniesz, dać znak, a drzwi będą otwarte dla Ciebie.» (Mt 7:7)
Kompleks xrumer + Hrefer - najsilniejsze uzbrojenie i trzeba tylko nauczyć się go używać we właściwy sposób i xrumer przyniesie Ci 6-dane rocznie.
Video1:
Video2:
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Re: Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:35

http://xrumerschool.com/

XRCHAT Forum for SALE. The Oldest Xrumer Online Community is for sale

The oldest Xrumer Online Community website is for sale. 8,617 registered users. Send your offer via PM to admin http://xrchat.info/forums/March 7th, 2012
No comments yet
admin
Hurry up ! Pre-Order iPad 3 at Apple’s online store

apple ipad3New iPad will be available in the US on AT&T and Verizon and will be the first iPad to connect to 4G networks. Display screen: 9.7-inch 2047 by 1536 pixels, total of 3.1 million pixels on the display screen. Price the same as the current model: $499 for a version with 16 GB of storage.

Will be available March 16 in stores.

Pre-orders were opened at Apple’s online store.

March 7th, 2012
No comments yet
admin
Elgg Xrumer Mod Creation Tutorial – Step 4 Profile Editing & Avatar Upload

Today we will learn how to Edit Profile and Upload Avatar.Open up Firefox, disable java script and login into your account.What we see in here. User panel. We are looking for link to our profile page.imageClick on it.imageUpdate rule for profile viewing in xurl.txtimageFew words about conditions for URL_TO_VIEWPROFILE rule.

There is two links on the page.

First one pointing to view profile page

http://www.xrplay.org/elgg/profile/elggtest

Second one pointing to profile editing page

imageBoth of them contains substring

/profile/

So, we need to forbid xrumer to go to profile editing page

‘/edit’,false

We apply two conditions for URL_TO_VIEWPROFILE rule.

Let me translate it to human language.

We tell xrumer to find link on the page that contains substring /profile/ AND NOT contains substring /edit .

I hope it’s clear now.Let’s move on.Link to profile editing pageSNAGHTML10ac6b86Now we need to add rule for profile editing page.

Very simple. Tell xrumer to find link that contains substring /profile/ AND substring /edit

Update rule for profile editing in xurl.txtimageUpdate you profile manually and see what message Elgg display.imageSee the code behindimageimageUpdate SUCCESS section in xmessages.txtimage

And final part of todays lesson is avatar upload. Similar to profile editing and profile viewing rules.

Find the link to avatar upload.imageimageUpdate rule for avatar upload in xurl.txtimage

That’s it folks.

Time to test our work with Xrumer.Advanced options

SNAGHTML10c3cf76Important ! Priority CategoriesSNAGHTML10d8e087Congratulations!See video on Youtube.Ask questions on Xrumer Mods Discussion forum.Download files ElggXrumerModStep4February 6th, 2012
2 comments
neru
Poll: Favorite Web Browser of Xrumer Users

What is your favorite browser you use for everyday surfing webFavorite Browser

Mozilla FireFox
Google Chrome
MS Internet Explorer
OtherJanuary 22nd, 2012
No comments yet
admin
Xrumer Report Fix for MyBB forum profiles

Xrumer edit forum profile successfully, but put in a “The Rest” report. Some versions of MyBB were affected.

Open xurl.txt file in text editor.

Update {MyBB} section.

Add

AddLinkRule([1,'/User-'],URL_TO_VIEWPROFILE);image

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Forum XRCHAT na sprzedaż. Starsze xrumer Wspólnota Online jest na sprzedaż

Najstarszy xrumer Online wspólnotowej strony internetowej jest na sprzedaż. 8,617 zarejestrowanych użytkowników. Wyślij swoją ofertę poprzez PM do administratora http://xrchat.info/forums/~~pobj07 marca 2012
Brak komentarzy
Administrator
Pospiesz się! Pre-Order 3 iPad w sklepie internetowym firmy Apple

jabłko ipad3New iPad będzie dostępny w USA w AT & T i Verizon i będzie pierwszym iPad podłączyć do sieci 4G. Ekranu: 9,7 cala 2047 x 1536 pikseli, w sumie 3,1 miliona pikseli na ekranie. Cena taka sama jak aktualnego modelu 499 dolarów za wersję z 16 GB pamięci.

Będzie dostępna 16 marca w sklepach.

Pre-zlecenia zostały otwarte w sklepie internetowym firmy Apple.

07 marca 2012
Brak komentarzy
Administrator
Elgg xrumer Mod Tutorial Creation - Krok 4 Profil Edycja & Avatar Wgraj

Dzisiaj dowiemy się, jak edytować profil i Prześlij Avatara.Otwórz Firefoksa, wyłączyć skryptu java i zaloguj się na swoje konto.To, co widzimy tutaj. Użytkownik panelu. Poszukujemy link do naszego profilu.obrazKliknij na niego.obrazAktualizacja zasadę Przedstawiamy profil w xurl.txtobrazKilka słów o warunkach URL_TO_VIEWPROFILE reguły.

Istnieją dwa linki na stronie.

Najpierw jeden, wskazując aby zobaczyć stronę profilu

http://www.xrplay.org/elgg/profile/elggtest

Druga wskazuje na profilu edycji strony

obrazObie z nich zawiera podciąg

/ Profile /

Tak więc, musimy zakazać xrumer aby przejść do strony edycji profilu

'/ Edit', false

Stosujemy dwa warunki URL_TO_VIEWPROFILE reguły.

Pozwolę sobie przetłumaczyć to na język ludzki.

Mówimy xrumer znaleźć link na stronie, która zawiera podciąg / profile / I NIE zawiera podciąg / edycji.

Mam nadzieję, że to jasne.Idźmy dalej.Link do strony edycji profiluSNAGHTML10ac6b86Teraz musimy dodać regułę do strony edycji profilu.

Bardzo proste. Powiedz xrumer znaleźć link, który zawiera substring / profile / I substring / edycji

Aktualizacja regułę do edycji profilu w xurl.txtobrazAktualizacja swojego profilu ręcznie i zobacz jakie komunikaty Elgg wyświetlacz.obrazZobacz kod zaobrazobrazAktualizacja sekcji sukcesu w xmessages.txtobraz

I ostatnia część dzisiejszej lekcji jest avatar upload. Podobne do profilu edycji i profil zasady oglądania.

Znajdź łącze do wgrywania awatarów.obrazobrazAktualizacja zasadę Avatar Wgraj w xurl.txtobraz

To wszystko ludzie.

Czas przetestować naszą pracę z xrumer.Zaawansowane opcje

SNAGHTML10c3cf76Ważne! Kategorie priorytetoweSNAGHTML10d8e087Gratulacje!Zobacz film na Youtube.Zadawaj pytania na xrumer Forum Dyskusyjne modów.Pobierz pliki ElggXrumerModStep406 lutego 2012
2 komentarzy
Neru
Ankieta: Ulubiona Przeglądarka internetowa z użytkowników xrumer

Jaka jest Twoja ulubiona przeglądarka używasz do codziennej surfowanie po InternecieUlubiona Przeglądarka

Mozilla FireFox
Google Chrome
MS Internet Explorer
Inny22 stycznia 2012
Brak komentarzy
Administrator
Fix Zgłoś xrumer dla MyBB profili forum

Xrumer edytuj profil forum pomyślnie, ale umieszczone w "reszta" raportu. Niektóre wersje MyBB zostały naruszone.

Otwórz plik xurl.txt w edytorze tekstu.

Aktualizacja {MyBB} sekcja.

Dodać

AddLinkRule ([1, '/ User-'], URL_TO_VIEWPROFILE);obraz
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:38

http://www.xrumerblast1.com/

Hello and welcome to our site Xrumer Blast 1,

This site is a one-stop-Xrumer-shop for all your Xrumer needs & xrumer services, in this site we offer services to:

People Looking to buy Xrumer – we will help you to find your way to buy this software, and get you started, Free of charge.

Beginner Xrumer Users -we provide basic xrumer consult and help for Free, and we offer paid setup and optimization services to help you get the best possible results out of your money spent on your software, we also provide Xrumer lessons by skype or teamviewer. we will help you o setup your xrumer and Hrefer and provide you with all the needed files, linklists and information that you need in order to start getting some results.

Experinced Xrumer users – for you we offer Linklists sales, Xas Files sales, Xrumer Tools, Free blog with news and Xrumer tutrials with methods, technics and information regarding monetization of xrumer use.

Link building services – for you that are looking for link building services we offer Xrumer blasts for cheap prices and from the highest quality you can find, using fresh forum linklists, harvested with our collection of special forum profiles footprints and cleaned from crap sites using our high speed servers.

Our technical support is always here to help you with everything that you will ever need regarding our services and always for FREE

Dont hesitate to – contact us you will get a response in less than 24 hours.


Be sure to check out our Linklist Creator Software, it will make your life as an xrumer user much easier and cheaper!

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Witam na naszej Blast xrumer kempingowe 1,

Ta strona jest one-stop-xrumer-shop dla wszystkich Twoich potrzeb xrumer i usług xrumer w tym miejscu oferujemy usługi:

Ludzie chcą kupić xrumer - pomożemy Ci znaleźć swoją drogę do zakupu tego oprogramowania, i możesz zacząć bezpłatnie.

Początkujący xrumer Użytkownicy-zapewniamy podstawowy xrumer konsultacje i pomoc za darmo, i oferujemy wypłaconych konfiguracji i optymalizacji usług, aby pomóc Ci najlepsze możliwe rezultaty z pieniędzy wydanych na oprogramowaniu, oferujemy również xrumer lekcje przez skype lub TeamViewer. pomożemy Ci o skonfigurować xrumer i Hrefer i dostarczy Ci wszystkie pliki potrzebne i linklists i informacji, które potrzebujesz, aby zacząć uzyskiwać pewne rezultaty.

Experinced xrumer użytkownicy - dla Ciebie oferujemy Linklists sprzedaż, XAS Pliki sprzedaży, Narzędzia xrumer, bezpłatny blog z wiadomościami i xrumer tutrials z metod, techniki i informacji dotyczących zarabiania użytkowania xrumer r.

Usługi budowlane Link - dla Ciebie, które szukają usług budowlanych linków oferujemy xrumer blasty tanich cenach z najwyższej jakości można znaleźć za pomocą świeżych linklists forum, zebrane z naszej kolekcji specjalnych śladów profili forum i oczyścić z crap stron przy użyciu naszego wysokie serwery prędkości.

Nasza pomoc techniczna jest zawsze tutaj, aby pomóc wszystkim, że będzie kiedykolwiek potrzebne dotyczące naszych usług i zawsze za darmo

Nie wahaj się - skontaktuj się z nami otrzymasz odpowiedź w mniej niż 24 godziny.


Pamiętaj, aby sprawdzić naszą Creator Linklist, sprawi, że twoje życie jako użytkownik xrumer łatwiejszy i tańszy!
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:39

http://xrumer-tutorials.blogspot.com/2011/10/e-mail-macroses-and-ultimate-247365.html

E-mail, macroses and ultimate 24х7х365 link buiding tool
Hello to all Xrumer present and future users, this article is presented under the competition of botmaster labs. As you know – Xrumer 7.07 Elite is a ultimate posting and link building tool, but it take some time to prepare projects – fill the fields, register e-mail etc. Today I want to show how to minimize this kind of work.

Initial preparations
Let’s create a new project. Click this option on menu bar, then click “Autofilling” button and see what kind of fields prevents us to register new user again. Those fields are:

1. Nick (also known as login for the forum)

2. Email-address (not e-mail login)


Any other field will not prevent us to register at the same forum again, so we’ll need to find how to randomize it.
Lets take a look at the “Nick” field – by defaut Xrumer fills it with “#gennick[identify]” macros, which generates random name, but it binds to domain name and to identify, so it will random at every domain, but if you run posting again it will be “user already exists” error when registering new user. So lets ignore this macros, a take another – #random[range], which generates the value of the specified range, for example #random[a..z] will generate 1 random letter from a to z. Let’s use this macros and fill the “Nick” field like this

BadSanta#random[a..z]#random[a..z]#random[a..z],

which generates us BadSantajip, BadSantavsl etc.
OK, now lets deal with “E-mail” field.

First way to get random e-mails in every registration is using feature or bug :) in Gmail, which consists of the following – Gmail doesn’t recognize dots as characters within usernames, you can add or remove the dots from a Gmail address without changing the actual destination address; they’ll all go to your inbox, and only yours.
Let’s say that your email address is ‘GeorgeBush@gmail.com’, basically everything sent to any of the following email addresses

GeorgeBush@gmail.com

G.eorgeBush@gmail.com

Ge.orgeBush@gmail.com

will be forwarded to GeorgeBush@gmail.com. This e-mails are the same for Gmail – but different for forums. So let’s do the next steps:

Step 1 Register at gmail.com (You can simply do it with the Xrumer, by select “gmail.com” from “E-mail server” field and press “Register” button. Note: this field is for registering only – it doesn’t affect posting process, but registering will fail if google wants to approve you via SMS or Voice call)

Step 2 Login in gmail and disable antispam by creating a filter which never or always will be executed (skip this step if you registering via Xrumer – it already done it). For example: go to the “options” (a gear at right top corner) – “Mail settings” – “Filters”, setup filter:

From: @

click [Next Step]

Choose action – mark Never send it to Spam

click [Create Filter]

Step 3 Download any program or script, which can add dots in gmail address and save it to file – each e-mail adresss as separate string. I’m using Gmails Generator for this purpose, it is on the russian – but it has only 1 button to generate and save file with e-mails, so I don’t expect any difficulties to work with it. Here is the result:Step 4 Launch Xrumer and setup a new project in it. Let’s use the #filelinks macros to insert target e-mails in project, this macros can insert 1 or more strings in project, the target syntax for our project is

#file_links[C:\emails.txt,1,L]

But Xrumer rise an error, when you trying to save the project :( , because it searches the @ symbol in “E-mail address” field, so add this symbol to filename with e-mails like this @emails.txt, and modify the macros in this way:

#file_links[C:\@emails.txt,1,L]

and all goes well. Also you can simply open file with project (it looks like projectname.xml and can be found in projects folder) with text editor – and make any changes in it without any kind of limitations. Fill all other fields in project for your purposes, but with one hint – use macroses #filelinks and #file macroses for all fileds that will be changed during the posting – topic name, description, text etc (I’ll explain the it later), so the result will be look similar to this.


Initialization
Lets setup the Xrumer to repeat the posting process using the build-in scheduler, on Event “Posting Finished” do a Job “Start posting from beginnig” – but usually it not works :( , because some threads may freeze during the posting and event “Posting Finished” will never rise… So lets use another events and setup scheduler like this:

where “500″ is the last position of your base, so if you have larger base, modify this value according to the last position of your links list file, and add to the end of it about 100-500 unsuccessful links to prevent stop posting before events in scheduler are rised. Settings at screenshot are for “register only” mode, but it simply can be extended with corresponding “Jobs” options.
Ok, now reveal the main purpose of #filelinks and #file macroses in project – it will provide data modifying during the posting process without stopping the Xrumer. Simply change content in files, that are included in project, and it changed in posting. But the data in files are cached, you can tune the cache time via xuser.ini file, section AdvOptions, parametres URLLOAD_CASHTIME for links and LOCALFILE_CASHTIME for local files, sets in seconds, default values are 120 seconds. In other words Xrumer refreshes data from the files every 120 seconds and usually it is enough for almost all projects.
Go for it!
So, using the methodics above, you can setup only 1 project using macroses, set it to infinite loop via scheduler and make changes in posted content on the fly, without stopping the big X and registering new e-mail for every project. Of course, you need periodically stop Xrumer and change e-mail box becasue of growning rate of thrash e-mails, but register new e-mail one time per week – it is not the same as register new e-mail one or more time per day. I also prepared a 1024×768 video for this article and uploaded a copy to youtube. Enjoy!Thanks for your attention, if you want to buy Xrumer – it is right time to do it now via my ref.link – you’ll get my consultations and free base with about 40.000 success registrations. You can contact me by posting a comment, leaving your skype name or e-mail, all comments come through moderation and will not be shared for everyone.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

E-mail, macroses i ostateczny 24х7х365 Link narzędzi buiding
Witam wszystkich xrumer użytkowników obecnych i przyszłych, ten artykuł jest prezentowany w konkursie botmaster laboratoriach. Jak wiesz - xrumer 7,07 Elite jest ostatecznym delegowania i link narzędzie budynek, ale to zająć trochę czasu na przygotowanie projektów - wypełnić pola, zarejestruj e-mail itd. Dzisiaj chcę pokazać, jak zminimalizować ten rodzaj pracy.

Wstępne przygotowania
Utwórzmy nowy projekt. Kliknij tę opcję na pasku menu, a następnie kliknij przycisk "Wypełniając i zobaczyć, jakie pola uniemożliwi nam się zarejestrować nowego użytkownika ponownie. Pola te są następujące:

1. Nick (znany również jako loginu na forum)

2. Adres e-mail (nie e-mail login)


Wszelkie inne pole nie przeszkodzi nam się zarejestrować w tym samym forum ponownie, więc musimy znaleźć sposób losowy go.
Spójrzmy na "nick" pola - przez defaut xrumer wypełnia je "numeru gennick [zidentyfikować]" makra, który generuje losowe nazwy, ale to wiąże się z nazwą domeny i zidentyfikować, więc to będzie losowo w każdej dziedzinie, ale jeśli prowadzisz delegowania znowu będzie to "użytkownik już istnieje" błąd przy rejestracji nowego użytkownika. Więc pozwala zignorować ten makra zrobić kolejne - # losowe [zakres], który generuje wartość w określonym zakresie, np. # random [.. z] będzie generował 1 losowe litery od a do zet. Użyjmy poniższego makra i wypełnić "nick" pole tak

BadSanta # random [.. z] # random [.. z] # random [.. z]

który generuje nam BadSantajip, BadSantavsl itp.
OK, teraz pozwala radzić sobie z "E-mail polu.

Pierwszy sposób, aby uzyskać losowe e-maile w każdej rejestracji jest użycie funkcji lub bug :) w Gmailu, który składa się z następujących czynności - Gmail nie rozpoznaje kropek jako znaków w nazwach użytkowników, można dodawać lub usuwać kropki z Gmail bez zmiany faktycznego adresu docelowego; oni wszyscy przejść do skrzynki odbiorczej i tylko twoja.
Załóżmy, że adres e-mail jest "GeorgeBush@gmail.com", w zasadzie wszystko wysłany do jednego z następujących adresów e-mail

GeorgeBush@gmail.com

G.eorgeBush @ gmail.com

Ge.orgeBush @ gmail.com

zostanie przekazany do GeorgeBush@gmail.com~~pobj. Ten e-maile są takie same dla Gmaila - ale inny dla forum. Więc zróbmy kolejne kroki:

Krok 1 Zarejestruj się w gmail.com (można po prostu zrobić z xrumer przez select Nocie "gmail.com" z "E-mail serwerów polu i kliknij przycisk" Zarejestruj przycisk: to pole jest za rejestrację tylko - ona nie robi. 't mają wpływ na proces księgowania, ale rejestracji nie powiedzie się, jeśli Google chce zatwierdzić cię przez SMS lub połączenia głosowego)

Krok 2 Logowanie w Gmailu i wyłączyć AntiSpam, tworząc filtr, który nigdy lub zawsze zostanie wykonana (pomiń ten krok, jeśli rejestracji przez xrumer - to już to zrobił). Na przykład: pójść do "opcji" (bieg w prawym górnym rogu) - "Ustawienia poczty" - "Filtry", ustawienia filtrów:

Od: @

kliknij [Next Step]

Wybierz akcję - znak Nigdy nie wysyłaj go na spam

kliknij przycisk [Utwórz filtr]

Krok 3 Pobierz dowolnego programu lub skryptu, który może dodać kropki w Gmail i zapisać go do pliku - każdy e-mail adresss jako odrębnego łańcucha. Używam Gmails Generator do tego celu, to na rosyjski - ale ma tylko 1 przycisk do generowania i zapisać plik z e-maili, więc nie spodziewam się żadnych problemów z nim pracować. Oto wynik:Krok 4 Uruchom xrumer i konfiguracji nowego projektu w nim. Użyjmy Miejsce makr filelinks wstawić docelowe e-maile w projekcie, to makra można wstawić 1 lub więcej ciągów w projekcie, składnia celem naszego projektu jest

# File_links [C: \ emails.txt, 1, L]

Ale xrumer rosnąć błąd, gdy próbujesz zapisać projekt: (, ponieważ przeszukuje symbolu @ w "E-mail" polu, więc dodać ten symbol na nazwa_pliku z e-maili jak this@emails.txt~~pobj i modyfikować makra w ten sposób:

# File_links [C: \ @ emails.txt, 1, L]

i wszystko idzie dobrze. Ponadto można po prostu otworzyć plik z projektu (wygląda na to projectname.xml i można je znaleźć w folderze projektów), edytora tekstu - i dokonać w nim zmian bez żadnych ograniczeń. Wypełnij wszystkie inne pola w projekcie dla swoich celów, ale z jedną podpowiedź - macroses use # filelinks i # macroses plików dla wszystkich fileds że zostaną zmienione podczas wysyłania - nazwa tematu, opis, etc tekstu (wytłumaczę to później) , więc wynik będzie wyglądać podobnie do tego.


Inicjalizacja
Pozwala ustawić xrumer powtórzyć proces księgowania za pomocą wbudowanych harmonogramu, na Event "posting Zakończone" wykonać zadanie "Start delegowania z beginnig" - ale zazwyczaj nie działa: (, ponieważ niektóre wątki mogą zamarznąć podczas wysyłania i wydarzenia "Wysyłanie Finished" nigdy nie wzrośnie ... Więc pozwala używać kolejnych zdarzeń i konfiguracji scheduler jak to:

gdzie "500" to ostatnia pozycja z bazy, więc jeśli masz większe bazy, modyfikować tę wartość zgodnie z ostatniej pozycji danej listy linków pliku i dodać na końcu niej około 100-500 nieudane połączenia, aby zapobiec zatrzymać delegowania przed wydarzenia Terminarz nionego. Ustawienia na screenie są dla "rejestrze tylko tryb, ale po prostu może być rozszerzony o odpowiednie" oferty pracy "opcji.
Ok, teraz ujawnia główny cel numeru filelinks i # macroses plików w projekcie - będzie dostarczać dane zmieniających w trakcie wysyłania wiadomości bez zatrzymywania xrumer. Wystarczy zmienić zawartość plików, które zostały uwzględnione w projekcie, a to zmieniło się w delegowaniu. Ale dane są zapisywane, można dostosować czas cache za pośrednictwem pliku xuser.ini i AdvOptions sekcji, parametry URLLOAD_CASHTIME do linków i LOCALFILE_CASHTIME dla lokalnych plików, ustawia w sekundach Domyślne wartości to 120 sekund. Innymi słowy odświeża xrumer dane z tych plików co 120 sekund i zazwyczaj wystarczy dla prawie wszystkich projektów.
Go for it!
Tak więc, stosując metodykę powyżej, można ustawić tylko 1 projekt za pomocą macroses, ustaw ją na nieskończoną pętlę za pomocą harmonogramu i dokonać zmian w treści zamieszczonych w locie, bez zatrzymywania Big X i rejestracji nowej wiadomości e-mail dla każdego projektu. Oczywiście, trzeba okresowo przerwać xrumer i zmiana e-mail becasue pudełkowa growning tempo thrash e-maili, ale zarejestrować nowe konto e-mail, raz w tygodniu - to nie jest taki sam jak rejestrów nowy adres e-mail jednego lub więcej czasu dziennie. Ja również przygotował 1024 × 768 wideo dla tego artykułu i przesłane kopię youtube. Enjoy!Dziękujemy za uwagi, jeśli chcesz kupić xrumer - jest to właściwy czas, aby zrobić to teraz przez mój ref.link - dostaniesz swoje konsultacje i wolnej zasady z około 40,000 sukcesu rejestracji. Możesz skontaktować się ze mną poprzez dodanie komentarza, pozostawiając swoją nazwę Skype lub e-mail, wszystkie komentarze przyjść za umiarem i nie będą udostępniane dla każdego.
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Re: Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:41

http://xrumer707.blogspot.com/

How to Make Money online with XRumer and HRefer


Hello!

The theme of our lesson is how to make money online using the latest updates of SEO software XRumer 7.07 Elite package.

Our lesson has three parts:
1. A survey of the latest updates of XRumer 7.07 Elite package, its new features and advantages over previous versions.
2. Work algorithms of autosubmitter XRumer 7.07 and Parser HRefer 3.7
3. Adjusting software package for making money online.

Part 1.
In addition to the types of graphics protection described in the previous lesson SEO webmasters of the latest update of XRumer 7.07, which has been released this week, has unlimited features to increase your income wile working online.

1. Xrumer 7.07 works around new graphic protections.

2. Significantly increased processing of SMF and phpBB3
3. The software can send messages to such engines as:

MyBB – search by sign "powered by mybb forum", there are more then 20 million resources in Google
SLAED CMS – search by query SLAED" и "index.php?name=account", в there are more then 2.3 million resources in Google.
zenPHOTO – search by query "powered by zenphoto" в there are more then 300К resources in Google.
forumi.biz, forumb.biz, 1forum.biz, 7forum.biz – search by signs “forumi.biz”, “forumb.biz”, “1forum.biz”,” 7forum.biz”
Amiro CMS – search by sign "Powered by Amiro CMS", there are more then 70К resources in Google.
phpBB-fr.com – search by query "Translated by phpBB.fr" and "ucp.php?mode=register" has more then 5 million resources.
Solaris phpBB theme – search by sign "Solaris phpBB theme"

4. New macros #trans...#notrans is available.
This unique feature increases the efficiency and expected results. Now Xrumer 7.07 has extraordinary feature to message in the language of the Internet resource. None of contemporary autosubmitters has this unique feature. We will cover it in the third part of this lesson.
5. The software was trained to solve new captcha. Compared with previous versions, the process of recognizing of text captcha, has become much easier, in addition an algorithm of collective learning of text captcha is created. In other words Xrumer sends new, unfamiliar text captchas to the BotMaster server to be later distributed to all users of software package.

Part 2.

All SEO masters know that cherished place in the top depends on the optimization of Internet resources, as well as backlinks, leading to this resource. The more sites refer to a web resource, the higher its position in search engines, the larger is PR. The site optimization is not a problem: download a free engine, similar to Joomla or WordPress, paste as many keywords and tag wherever it is possible, create the right linking between pages, set the engine on a chosen IP address, do not forget to update and that’s it.

It is even easier with free domains and free hosts. In this case, you’ve got to buy nothing, because domain and hosting are free of charge. We will take a closer look at some examples a bit later.

It is much more complicated to deal with backlinks, mainly with where and how to get them.

There are some ways:

To buy on Sape.
To use autosubmitter XRumer 7 Elite.


Advantage of the first way is that backlinks can’t be filtered; they are eternal as long as you can pay for it. The main disadvantage is that it’s expensive. In other words, to get 1000 of good backlinks from cited and PR web resources will cost you at least $ 100 a month. Why a minimum of 1000 backlinks because only when a minimum of 1,000 resources refer to your site PR begin growing.

Buying XRumer 7 Elite software package is another way. The advantage of this way "of getting" backlinks, is that you can automatically and free of charge distribute ads with links (to your site) to all Internet resources where it is possible. However it raises inevitable question: How do we make our ads (backlinks) eternal on the Internet”? In other words, how do we ensure that our messages are not filtered by angry moderators, forums, blogs and guest books?

And that’s what we are going to discuss here.

How to make money online.
How to collect internet resources database with the help of HRefer 3.7.
The correct way to use autosubmitter XRumer 7.07, its features and advantages.


Google AdSense is the easiest way to make money online. We are not going to create accounts on AdSense, you can do it yourself. Let’s go over how to create quickly and without extra costs a site for AdSense on free resource weebly.com - Alexa Traffic Rank - 362, PR 8. Such resources you can Google, just type in: “Create a free website and free web host”, without quotation marks, of cause.

Register new e-mail address; let’s say on Yahoo or Google.
Register on Google AdSense.
Create here on weebly.com our site and paste there our AdSense code.

The procedure is not complicated, you’ll figure it out. At the end you should get something like: http://car-insurance-usa.weebly.com.

The topic of car insurance is not a random choice. We’ll come back to it later. So, our site is ready. With PR8 and Alexa 362, we are halfway there. If someone does not understand the difference between the bonus resource and the newly registered domains, you can look it up on the Internet. It’s not the subject of our lesson.

Next, to promote our website as higher as possible in the search results, we need to create backlinks as many as possible taking into account both quality and quantity. In other words, we need to develop an algorithm for distribution of our messages that would not allow them to be filtered.

Typically two kinds of messages are filtered straight away:
1. Promotional ads (for example, buy Viagra in Canada or felt boots in Urupinsk).
2. Not theme relevant (messages promoting tours to Egypt on pop music forums).
It will be clear once we get to it.

Part 3.
As mentioned above for eternal backlinks we have a unique tool - XRumer 7 Elite software package. To get started, you need to collect database of online resources references where we will send our message. The most important here is to make sure these resources are theme relevant, meaning they need to be collected adhering strictly to the theme of our AdSense site. If our site is about car insurance so the database should be collected accordingly, where prices and types of car insurance are being discussed. To start with, set up the parser and collect the database.

1.In parsing option, in “query options” section mark Disable Filtering Harvested links, unclick Do not use “Additive Words”.

2.In “query options” choose Additive words + Words.

3.In Link processing unclick Convert all links to index to avoid reduction of your database, it’ll get to it later.


4.Next, put together word database. Go to Word Database section and with the help of HRefer which can put words together directly from the program, click Add words from Google having prior indicated the theme “car insurance”.

There is another way to put words together, using Google itself:
adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__u=1000000000&__c=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_IDEAS&hl=en_US#search.none

Download the result and transfer it to our file WordDatabase.txt located in Words file.
Here is the list of words:
car insurance calculator
car insurance companies
car insurance rates
online car insurance
low cost car insurance

5. Next, go to “Additive words database” section, click “Edit additive words” and paste forum signs there. The list should look like:

Start Google search engine and we are ready to start working.

After we finish collecting database sort it with GooglePR. Go to Tools>Sort current database PR.

After it’s done, change the database name from LinksList id1.txt to LinksList id22.txt and transfer it to XRumer’s file in Links directory. Now is the most important - creating the text of our message.

To do it you have to understand the work algorithm:
1. Do not indicate your home webpage and signature in the project.
2. First distribution should have a neutral text message using macros #trans ... #notrans which automatically translate the selected part of the text into the language of the site where Xrumer is trying to send the message.

How it works. Let’s say we created a message in English with key words:
“accommodations in paris france”,
in Spanish: “alojamientos en París Francia”,
in Italian: “gli alloggi in Parigi la Francia”,
in German: “Anpassungen in Paris Frankreich”, etc.

Clearly topics created on the language of forum will exist longer which means the results will be much better.

3. Repeated distribution made by pre-registered user and edited profile. Let’s go over it.
Create a project using neutral phrases, better in English. You can take examples from full707\Antispam\Neutral\ es.default.txt file. Try choosing meaningful phrases. Use additional XRumer features to work with macros #category и #hostname. Who is not familiar with it I suggest looking it up in the Help.
That’s how your message from the project looks:
in English:

in Spanish:

in French:

Now start autosubmitter’s settings. In the additional settings select an option - post in existing topics only. Send mode - Mandatory registration + posting. Upload an avatar, it will make our profile more vivid and won’t look suspicious that it's Bot.

Next, move to the self-learning section. Self-learning is a separate subject for couple lessons, therefore now we'll try to be very brief. Go to the self-learning settings, mark "Enable self-learning mode".

Upon completion of distribution go in the "Self-learning" menu, click on the new item "Teaching to new text captcha".

We are training XRumer with new answers to be sent to BotMaster server.

Attention! Important!
At the moment, BotMaster has organized a promotion with cash rewards for training Xrumer to solve text captchas which means new users who have purchased the XRumer 7.07 Elite software package can make up for expenses before their resources will start generating income. So, hurry up, my friends! Such chance occurs once in three years.
In few days after the first distribution, when our profile will be approved by angry moderator we can switch to a mode of Distribution from pre-registered user.

Do not change anything, neither the project nor in the settings, apart from Homepage and Signature where we paste our sites AdSense.

Good luck and good earnings.

Organizer of contest - BotmasterLabs.Net

VIDEO HD – How to Make Money online with XRumer and HRefer.

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Jak zarabiać w Internecie z xrumer i HRefer


Hello!

Tematem naszej lekcji jest to, jak zarabiać pieniądze w Internecie, korzystając z najnowszych aktualizacji oprogramowania 7.07 SEO xrumer pakietu Elite.

Nasza lekcja składa się z trzech części:
1. Badanie najnowszych aktualizacji xrumer 7.07 pakietu Elite, jego nowe funkcje i zalety w stosunku do poprzednich wersji.
2. Algorytmy pracy autosubmitter xrumer 7.07 i HRefer Parser 3.7
3. Regulacja pakiet oprogramowania do zarabiania pieniędzy w Internecie.

Część 1.
Oprócz typów ochrony graficznych opisanych w poprzednich webmasterów SEO lekcja najnowszej aktualizacji xrumer 7.07, który został wydany w tym tygodniu, ma nieograniczone funkcje aby zwiększyć swoje dochody Wile pracy online.

1. Xrumer 7,07 obejście nowych grafików ogrodzeniowe.

2. Znacznie wzrosła przetwarzanie SMF i phpBB3
3. Program może wysyłać wiadomości do takich silników jak:

MyBB - wg znaku "powered by MyBB Forum", istnieje ponad 20 milionów zasoby w Google
SLAED CMS - wg zapytania SLAED "и" index.php nazwa account = "в Istnieje ponad 2,3 milionów zasoby w Google?.
zenPHOTO - wg zapytania "powered by zenphoto" в istnieje więcej niż 300К zasobów w Google.
forumi.biz, forumb.biz, 1forum.biz, 7forum.biz - wg znaków "forumi.biz", "forumb.biz", "1forum.biz", "7forum.biz"
Amiro CMS - wg znaku "powered by Amiro CMS", nie więcej niż 70К zasobów w Google.
phpBB-fr.com - wg zapytania "przetłumaczony przez cron" i "ucp.php mode = rejestr?" ma ponad 5 milionów zasobów.
Solaris phpBB theme - wg znaku "Solaris phpBB temat"

4. Nowe makra # trans ... # notrans jest dostępny.
Ta unikalna funkcja zwiększa efektywność i oczekiwane rezultaty. Teraz xrumer 7,07 ma niezwykłą cechę do wiadomości w języku zasobów Internetu. Żaden z ówczesnych autosubmitters ma tę unikalną cechę. Omówimy go w trzeciej części tej lekcji.
5. Oprogramowanie zostało przeszkolonych do rozwiązywania nowych captcha. W porównaniu z poprzednimi wersjami, proces rozpoznawania CAPTCHA tekstu, stało się znacznie łatwiejsze, dodatkowo algorytm zbiorowej nauki captcha tekst jest tworzony. Innymi słowy xrumer wysyła nowe, nieznane CAPTCHA tekstowych na serwerze BotMaster być później rozprowadzane do wszystkich użytkowników pakietu oprogramowania.

Część 2.

Wszystkie mistrzów SEO wiedzą, że cenionych miejsce w górnej zależy od optymalizacji zasobów Internetu, jak również, zwrotne prowadzące do tego zasobu. Im więcej stron odnoszą się do zasobu sieciowego, tym wyższa jego pozycja w wyszukiwarkach, tym większa jest PR. Optymalizacja stron nie jest problemem: pobrać bezpłatną silnik, podobny do Joomla czy WordPress, wkleić jak najwięcej słów kluczowych i tag gdzie jest to możliwe, tworzyć prawo łączącą między stronami, ustawić silnik na wybrany adres IP, nie zapomnij aktualizować i to wszystko.

Jest to jeszcze łatwiejsze z darmowych domenach i hostach darmo. W tym przypadku musisz kupować niczego, ponieważ domeny i hosting jest bezpłatny. Będziemy przyjrzeć się bliżej na kilka przykładów nieco później.

Jest o wiele bardziej skomplikowana do czynienia z wstecznych, głównie z gdzie i jak je zdobyć.

Istnieje kilka sposobów:

Aby kupić na SAPE.
Aby korzystać z autosubmitter xrumer 7 elity.


Zaletą pierwszego sposobu jest to, że zwrotne nie mogą być filtrowane, są wieczne tak długo, jak można za to zapłacić. Główną wadą jest to, że jest to kosztowne. Innymi słowy, aby uzyskać 1000 dobrych wstecznych od cytowane i PR Zasoby internetowe będą kosztować co najmniej 100 dolarów miesięcznie. Dlaczego minimum 1000 wstecznych, ponieważ tylko wtedy, gdy najmniej 1000 odnoszą się do zasobów swojej stronie PR zaczynają rosnąć.

Kupowanie xrumer 7 Elite pakiet oprogramowania jest inny sposób. Zaletą tego sposobu "zdobywania" wstecznych jest to, że można automatycznie i bezpłatnie rozpowszechniać reklamy z linków (na swojej stronie) do wszystkich zasobów internetowych, na których jest to możliwe. Jednak rodzi nieuniknione pytanie: Jak możemy uczynić nasze reklam (zwrotne) wieczny w Internecie "? Innymi słowy, w jaki sposób możemy zapewnić, że nasze komunikaty nie są filtrowane przez wściekłych moderatorów, fora, blogi i księgi gości?

I to właśnie będziemy dyskutować tutaj.

Jak zarabiać w Internecie.
Jak zbierać Internetu zasobów bazy danych przy pomocy HRefer 3.7.
Poprawny sposób używania autosubmitter xrumer 7.07, jego cechy i zalety.


Google AdSense to najłatwiejszy sposób na zarabianie pieniędzy w internecie. Nie będziemy tworzyć konta na AdSense, możesz zrobić to sam. Chodźmy nad tym, jak tworzyć szybko i bez dodatkowych kosztów w terenie dla AdSense na wolnym zasobów weebly.com - Alexa Traffic Rank - 362, PR 8. Takie środki można Google, wystarczy wpisać: "Załóż darmową stronę i bezpłatny Web Host", bez cudzysłowu, z przyczyny.

Rejestracja nowego adresu e-mail, powiedzmy na Yahoo czy Google.
Zarejestruj się na Google AdSense.
Utwórz tutaj na weebly.com naszej stronie i wklej tam nasz kod AdSense.

Procedura nie jest skomplikowana, można zrozumieć. Na koniec powinieneś otrzymać coś takiego: http://car-insurance-usa.weebly.com.

Temat ubezpieczenia samochodu nie jest przypadkowa. Wrócimy do niego później. Tak, nasza strona jest gotowa. Z PR8 i Alexa 362, jesteśmy w połowie drogi. Jeśli ktoś nie rozumie różnicy pomiędzy zasobami premii i nowo zarejestrowanych domen, można go znaleźć w Internecie. To nie jest przedmiotem naszej lekcji jest.

Następnie, aby promować naszą stronę internetową, jak wyżej, jak to możliwe w wynikach wyszukiwania, musimy stworzyć wstecznych jak najwięcej biorąc pod uwagę zarówno jakość i ilość. Innymi słowy, musimy opracować algorytm dystrybucji naszych wiadomości, które nie mogły być filtrowane.

Zwykle dwa rodzaje wiadomości są filtrowane od razu:
1. Promocyjne reklam (na przykład, kupić Viagrę w Kanadzie lub walonki w Urupinsk).
2. Temat nie dotyczy (wiadomości promocję wycieczki do Egiptu na pop forach muzycznych).
Jest oczywiste, gdy będziemy się do niego.

Część 3.
Jak wspomniano wyżej dla wiecznych wstecznych mamy unikalne narzędzie - xrumer 7 Elite pakietu oprogramowania. Aby rozpocząć, musisz zebrać bazę zasobów internetowych odniesień gdzie wyślemy naszą wiadomość. Najważniejsza tutaj jest upewnienie się, zasoby te są tematem istotne, co oznacza, że ​​muszą być gromadzone przylegający ściśle do tematu naszej AdSense miejscu. Jeśli nasza strona jest o ubezpieczenie samochodu tak baza danych powinny być gromadzone odpowiednio, w których ceny i rodzaje ubezpieczeń samochodowych są dyskutowane. Na początek ustaw parsera i zebrać bazę danych.

1.In opcja parsowanie, w "Opcje zapytania" znak sekcja wyłączyć filtrowanie zebranych linków odznaczyć Nie używaj "Words dodatku".

2.W opcji "zapytanie" wybierz dodatków wyrazów + słowa.

3.In Link do przetwarzania odznaczyć Konwertuj wszystkie linki do indeksu, aby uniknąć redukcji bazy danych, to będzie się do niego później.


4.Next, połączyć bazy danych słów. Przejdź do sekcji bazy danych programu Word, a przy pomocy HRefer które mogą dobierać słowa, bezpośrednio z programu, kliknij przycisk Dodaj słowa z Google, które przed wskazany temat "ubezpieczenie samochodu".

Nie ma innego sposobu, aby dobierać słowa, za pomocą samo Google:


Pobierz wynik i przenieść go do naszego WordDatabase.txt pliku znajdującego się w pliku słów.
Oto lista słów:
kalkulator ubezpieczenie samochodu
firmy ubezpieczeniowe samochodów
stawki ubezpieczenia samochodowe
trybie online ubezpieczenie samochodu
niski koszt ubezpieczenie samochodu

5. Następnie przejdź do "słowa Dodatek bazy danych", kliknij "Edytuj słowa dodatku" i znaki forum wklejania tam. Lista powinna wyglądać następująco:

Początek wyszukiwarki Google i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia pracy.

Po zakończeniu zbierania rodzaju baza danych, z GooglePR. Przejdź do menu Narzędzia> Sortuj aktualny PR bazy danych.

Po to zrobić, zmienić nazwę bazy danych z LinksList id1.txt do LinksList id22.txt i przenieść ją do pliku xrumer firmy w katalogu Łącza. Teraz jest najważniejsze - tworzenie tekstu naszej wiadomości.

Aby to zrobić musisz zrozumieć algorytm pracy:
1. Nie wskazują na Twoją stronę główną i podpis w projekcie.
2. Pierwsza dystrybucja powinna mieć neutralny wiadomość tekstową za pomocą makr # trans ... Notrans Miejsce, które automatycznie przekładają wybraną część tekstu na język w miejscu, gdzie xrumer próbuje wysłać wiadomość.

Jak to działa. Załóżmy, że stworzyliśmy wiadomość w języku angielskim wraz ze słowami kluczowymi:
"Noclegi w Paris France"
w języku hiszpańskim: "Alojamientos en París Francia",
w języku włoskim: "gli Alloggi w Parigi la Francia",
w języku niemieckim: "Anpassungen w Paryżu Frankreich", itp.

Oczywiście tematy utworzone na język forum będzie istnieć dłużej, co oznacza, że ​​wyniki będą dużo lepsze.

3. Powtarzające się dystrybucja przez wstępnie zarejestrowanych użytkowników i profilu redakcją. Chodźmy nad nim.
Tworzenie projektu przy użyciu neutralnych zwrotów, lepsze w języku angielskim. Możesz wziąć przykłady z full707 \ Antispam \ Neutral \ pliku es.default.txt. Spróbuj wybrać sensownych zdań. Korzystać z dodatkowych funkcji xrumer do pracy z makrami # Kategoria и # hostname. Kto nie jest z nim zapoznać Proponuję szuka go w Pomocy.
To jak wiadomość z projektu wygląda:
w języku angielskim:

w języku hiszpańskim:

w języku francuskim:

Teraz uruchom autosubmitter ustawienia. W dodatkowych ustawień wybierz opcję - post w istniejących tylko na temat. Wyślij tryb - Obowiązkowa rejestracja + komentarz. Dodaj awatar, sprawi, że nasz profil bardziej żywe i nie wygląda podejrzanie, że to Bot.

Następnie przejść do self-learning sekcji. Samodzielna nauka jest odrębnym tematem lekcji parę, dlatego teraz będziemy starać się być bardzo krótkie. Idź do samodzielnego uczenia ustawień, zaznacz "Włącz trybem adaptacyjnym".

Po zakończeniu dystrybucji iść w "self-learning menu, kliknij na nowy element" Nauczania na nowe captcha tekstu ".

Szkolimy xrumer z nowych odpowiedziach przesyłanych do serwera BotMaster.

Uwaga! Ważne!
W tej chwili BotMaster zorganizowała promocję z nagród pieniężnych za xrumer szkolenia do rozwiązywania CAPTCHA tekstowych co oznacza, nowi użytkownicy, którzy zakupili xrumer 7.07 Elite pakiet oprogramowania może uzupełnić wydatków przed ich zasoby rozpocznie generowanie dochodów. Więc pospiesz się, moi przyjaciele! Taka szansa pojawia się raz na trzy lata.
W kilka dni po pierwszym podziale, kiedy nasz profil zostanie zatwierdzony przez rozwścieczonego moderatora możemy przełączyć się do trybu dystrybucji od użytkownika wstępnie zarejestrowanych.

Nie zmieniaj niczego, ani projekt, ani w ustawieniach, oprócz głównej i sygnatury gdzie wkleić nasze strony AdSense.

Powodzenia i dobre zarobki.

Organizator konkursu - BotmasterLabs.Net

VIDEO HD - How to Make Money Online z xrumer i HRefer.
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Tutoriale xRumer

Postprzez BlackSEO » 8 mar 2012, o 18:42

http://xrumer-seo.blogspot.com/2011/09/xrumer-white-seo.html

Xrumer: white SEO

Xrumer: white SEO
Everybody writes that XRumer is a hell of a machine and it is no good for promotion with white hat methods. Partly they are right, however if you think it over then you’ll see that such software as XRumer which, by the way, was developed by www.botmasterlabs.net can be used for promotion of white sites with not exactly white hat methods without being abused or haunted by remorse because forum admin is cross with your site.


Now let’s remind what satellite is. Satellite is a secondary content site created to promote the main site of company, product or service. It’s great to have many satellites, isn’t it?
As for me, I create a net of satellites by means of XRumer for my not so white sites (MFA and similar satellite) and some white ones, let’s be earnest, so my real satellites would get some relevance. I do it using profiles.


Profile is a place where after registration you can put some information about yourself. Screen shoot of my real (white) profile.Meaning, it’s simply a page where you can stick your link.


Though, why am I writing this? There are lots of people who run through profiles and it is not some “know how”. Most of them have no relevance. Such profile has almost no ranking in SEO and you never know how long it will take to have it indexed. So after running through profiles I personally check the profile base received on active link.


The rest I slip into Xrumer which runs doorways topic by topic so posting comes out looking like:
Text
Links to doorways
Text
Links to profiles
Text
Like a hamburger :)


I didn’t keep the track of haw many and how much, I have 100 threads per registration and 250 per posting so it is 10 000 profiles per 70 000 topics. And what if you make on average 7 links per profile?


What is 7 links for a page? Basically it’s neither much, nor little. At least backlinks pop out faster and easier. Well, you can make 10 000 profiles for 100 000 topics. And it is possible your profile at next upgrade, given your links and ranking of your main site, will get PR and upper page rank.
Imagine 10 000 profiles (satellites) that refer to you especially if some of them will get ranked? In addition, profiles unlike posting can be created on thick sites :) including those in DMOZ Yahoo catalogue. Not to mention that couple hundreds links from DMOZ won’t hurt especially relevant ones :D.


Regardless black hat methods used to increase profiles ranking the ones that linked to your site remain “clean”.


To learn a better way to create a profile to raise ranking of promoted information (since there is not much space in profile) I recommend to read “Promotion without anchors – an experiment with link text” by Devaka (sorry, but it is in Russian so use Google translator) and watch video.
I think it it’s worth adding an example of upgrading back links by means of this method.Download video in full quality

On September 1 in bublorube club (it’s Russian SEO forum) I took for testing two sites to run them through above described outline and already in 8 days one of the sites had 500 backlinks, other one had a bit less and counting. At the moment (September, 10) first site has more then 800 Yahoo backlinks. And it’s result of running through 10 000 profiles which means 10% of links have already popped out so far which is not bad for 10 day period.
Screen shootHere are some reviews
Just as Heromant said, backlinks popped out in about a week (8 days), approximately 680 backlinks. Site had a bit of traffic (5-10 unique visits). Domain had the third level for almost 3 months.

-----
Backlinks have started popping out in couple days. I’m too lazy to do screen shoots, so I’m just going to write that at the moment I have 316 (+147 for the last 24 hrs) and traffic has increased from 10 to 50 unique visits, index hasn’t go up as it had been already full. Domain is 9 months old. I have registered it myself and it is used for the first time with the doorway.

----


Therefore this article is not just for contest purposes only but a proved method :) and it looks like it is white even with the use of XRumer which seems to be still unfamiliar for others judging form a number of questions on different forums. regarding Xrumer purchasing.
To conclude I just want to mention the advantages of such program as XRumer over other programs.

1. The program reads hips of captures (this is a protection), both graphical and textual, and soon the learning process will go even faster:) Those who are on the BM already know why.
2. Work in multithreaded mode and distribution speed. The same Zenoposter pro even at about 150 threads will not be able to give such speed as Xrumer, sure it’s more accurate, although we don’t shoot at sparrows with a sniper rifle but blaze away with a machine gun:)
3. Almost constant upgrades up to the latest versions. Sure, upgrades don’t come out regularly, but to get through captcha is not an easy thing to do and as for me it’s almost impossible. According BM, it reads recaptcha in less then 0,5 sec, it takes me forever to do it manually. They also add new stuff to read captcha and other tough protections as well as engines. You can surprise nobody with WordPress nowadays.
4. An excellent support: to be earnest XRumer has the most helpful support. I don’t know how BM manages to achieve it but other hosts and similar companies should learn from it.
5. Apart from posting function it also has parsing. You can buy unverified base somewhere for couple hundreds dollars or you can parse it away yourself and save up, plus the result will be better.
6. There is a variety of additional functions, for example translation of text message into the forum language.
To conclude I would like to give you as a bonus one of my bases for Xrumer from video:

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
TRANSLATOR
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Xrumer: biały SEO

Xrumer: biały SEO
Każdy pisze, że xrumer jest piekło maszynie i to nie jest dobre dla promocji z białymi metod kapelusz. Częściowo mają rację, ale jeśli myślisz, że go wtedy zobaczysz że takie oprogramowanie jak xrumer który, nawiasem mówiąc, został opracowany przez www.botmasterlabs.net mogą być wykorzystywane do promocji białych stron z nie dokładnie białych metod kapelusz bez nadużywane lub nawiedzany przez wyrzuty sumienia, ponieważ administrator forum jest krzyż z Twojej witryny.


Teraz przypomnijmy co satelity. Satelita jest wtórny zawartość witryny stworzone w celu promowania głównej stronie firmy, produktu lub usługi. Wspaniale jest mieć wiele satelitów, czyż nie?
Jak dla mnie, utworzyć sieć satelitów za pomocą xrumer dla moich stronach nie tak białe (MFA i podobne satelita) i kilka jedynek białych, bądźmy serio, więc moje prawdziwe satelity dostanie pewne znaczenie. Robię to za pomocą profili.


Profil to miejsce, gdzie po rejestracji można umieścić trochę informacji o sobie. Shoot ekranu mojego prawdziwego (biały) profilu.Oznacza, to po prostu strona, gdzie można trzymać swój link.


Chociaż, dlaczego piszę tego? Istnieje wiele osób, które przebiegają przez profile i nie jest to jakiś "know how". Większość z nich nie ma znaczenia. Taki profil nie ma prawie żadnego pozycję w SEO i nigdy nie wiadomo jak długo potrwa mieć ona indeksowana. Więc po uruchomieniu przez profili osobiście sprawdzić bazę profili otrzymanych na aktywnym linkiem.


Resztę wsunąć xrumer która biegnie temat bramy tematycznie tak delegowania wychodzi patrząc jak:
Tekst
Linki do drzwi
Tekst
Linki do profili
Tekst
Jak hamburger :)


Nie trzymać tor haw wiele i jak bardzo, mam 100 wątków na rejestracji a 250 EUR za księgowania jest więc 10 000 profili na 70 000 tematów. A co jeśli się średnio 7 linków na profilu?


Co to jest 7 linków do strony? Zasadniczo jest to ani dużo ani mało. Przynajmniej zwrotne wyskoczyć szybciej i łatwiej. Cóż, można zrobić 10 000 profili 100 000 tematów. I możliwe jest twój profil przy następnym uaktualnieniu podane linki i ranking Twojej stronie głównej, otrzyma PR i górnej page rank.
Wyobraź sobie 10 000 profili (satelity), które odnoszą się do Ciebie zwłaszcza jeśli niektóre z nich będą się w rankingu? Ponadto, profile w przeciwieństwie do księgowania mogą być tworzone na grubych stron :) w tym w DMOZ Yahoo katalogu. Nie wspominając, że linki setki para z DMOZ nie zaszkodzi szczególnie istotne z nich: D.


Niezależnie czarny kapelusz metody stosowane w celu zwiększenia profile Ranking te, które związane swojej stronie pozostanie "czysty".


Aby dowiedzieć się lepszy sposób, aby utworzyć profil podnieść ranking promowanych informacji (ponieważ nie ma dużo miejsca w profilu) Polecam przeczytać "Promocja bez kotew - eksperyment z tekstem łącza" przez Devaka (przepraszam, ale jest w języku rosyjskim więc użyj Google Translator) i oglądać film.
Myślę, że warto dodać przykład modernizacji powrotem linki za pomocą tej metody.Pobierz film w pełnej jakości

W dniu 1 września w bublorube klubu (to rosyjski SEO forum) wziąłem do testowania dwa miejsca, aby uruchomić je przez wyżej opisanego zarysie i już w 8 dni w jednym z nich miał 500 wstecznych, inne trzeba było trochę mniej i liczenia. W chwili obecnej (wrzesień 10) pierwsza strona ma więcej niż 800 wstecznych Yahoo. I to jest wynikiem przebiegającej przez 10 000 profili co oznacza 10% linków już pojawiło się do tej pory, które nie jest szkodliwe dla 10-dniowego okresu.
Strzelać ekranOto kilka opinii
Podobnie jak Heromant powiedział zwrotne pojawiło się około tygodnia (8 dni), około 680 wstecznych. Strona miał trochę ruchu (5-10 unikalnych wizyt). Domain miał trzeci poziom od prawie 3 miesięcy.

-----
Zwrotne zaczęły pojawiać się w kilka dni. Jestem zbyt leniwy, aby zrobić pędy ekranu, więc mam tylko zamiar napisać, że w tej chwili mam 316 (+147 w ciągu ostatnich 24 godzin) i ruch wzrósł z 10 do 50 unikalnych wizyt, index nie iść nawet jak to było już pełne. Domena jest 9 miesięcy. Zarejestrowałem się to samodzielnie i jest używany po raz pierwszy z drzwi.

----


Dlatego ten artykuł jest nie tylko dla celów konkursu tylko ale okazało metoda :) i wygląda na to, że jest biały, nawet z użyciem xrumer która wydaje się być nadal nieznane dla innych sądząc forma szereg pytań na różnych forach. w sprawie zakupu xrumer.
Na zakończenie chcę tylko wymienić zalety takiego programu xrumer nad innymi programami.

1. Program odczytuje biodra złapanych (jest to zabezpieczenie), zarówno graficznych i tekstowych, a wkrótce proces uczenia się będzie jeszcze szybciej :) Ci, którzy są na BM już wiem dlaczego.
2. Pracować w trybie wielowątkowym i szybkość dystrybucji. Ta sama pro Zenoposter nawet na około 150 wątków nie będzie w stanie udzielić takiej prędkości jak xrumer, na pewno jest bardziej dokładny, chociaż nie strzelać do wróbli z karabinu snajperskiego, ale Blaze dala z karabin maszynowy :)
3. Prawie stałe aktualizacje do najnowszych wersji. Pewnie, aktualizacje nie wychodzą regularnie, ale żeby poprzez CAPTCHA nie jest łatwa rzecz do zrobienia i jak dla mnie jest to prawie niemożliwe. Według BM, odczytuje reCAPTCHA w czasie krótszym niż 0,5 sekundy, zabiera mnie na zawsze zrobić to ręcznie. Dodają również nowe rzeczy czytać captcha i inne twarde zabezpieczenia, jak również silniki. Możesz zaskoczyć nikogo z WordPress obecnie.
4. Doskonałe wsparcie: być szczerym xrumer ma najbardziej pomocne wsparcie. Nie wiem jak BM udaje się go osiągnąć, ale inne hosty i podobne firmy powinny uczyć się od niego.
5. Niezależnie od delegowania funkcji ma też parsowanie. Możesz kupić niesprawdzonych bazę gdzieś na dolary setki pary lub można analizować ją samodzielnie i zaoszczędzić, a także wynik będzie lepszy.
6. Istnieje wiele dodatkowych funkcji, do tłumaczenia np. z wiadomości tekstowej na język forum.
Na zakończenie chciałbym ci dać jako jednego bonusowego moich podstaw xrumer z wideo:
Avatar użytkownika
BlackSEO
 
Posty: 6019
Dołączył(a): 27 sty 2012, o 18:14
Podziękował : 1629 razy
Otrzymał podziękowań: 292 razy

Następna strona

Powrót do XRumer

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

CHAT FORUM

W kazdy Poniedzialek 20.00-00.00!
* * *
[ZennoPoster] - Szablony TR!!! W tajnych Komnatach dziala silna grupa budowniczych szablonow TR. Potrafisz budowac szablony w ZennoPosterze? Chcesz miec dostep do wspolnej bazy szablonow TR i wielu innych rzeczy? Zapraszamy budowniczych! Zgloszenia TUTAJ.
* * *
[Tajne Komnaty] - Dostep do dzialu "SEO Listy" - 50 postow. Dostep do grupy BlackSEO 200 postow lub 200 netto. Dostep do grupy BlackHAT od 1000 postow lub za zaangazowanie (glosowanie w grupie BlackHAT). Wiecej informacji TUTAJ.
* * *
[Cookies] - Na naszej stronie korzystamy z cookies (ciasteczek) umozliwiajacych zapisywanie informacji na urzadzeniu uzytkownika. Stosujemy je wylacznie w celach statystycznych. Kontynuujac przegladanie naszej strony wyrazasz zgode na pozostawianie cookies zgodnie z Twoimi biezacymi ustawieniami przegladarki.

User Menu


ProxyGen

Login formKto przegląda forum

Forum przegląda 1 użytkownik :: 0 zidentyfikowanych, 0 ukrytych i 1 gość (dane z ostatnich 5 minut)
Najwięcej użytkowników online (836) było 2 sie 2013, o 05:34

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość
DonLinkAge